สธ.ตรัง ชนะเลิศโล่พระราชทาน ๓ ปีซ้อนหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สธ.ตรัง “ชนะเลิศโล่พระราชทาน ๓ ปีซ้อนหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”เขตตรวจราชการที่ ๗ “รองชนะเลิศระดับดีมากระดับประเทศ โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ” พร้อมทั้งพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเชิดชูเกียรติ

ที่ห้องประชุมโรงแรมวัฒนาพาร์ค นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีมอบรางวัลผลการดำเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพประชาชนประจำปี ๒๕๕๕ แก่ผู้นำชุมชนพื้นที่หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน และมอบประกาศรับรองคุณภาพมาตรฐานงานสุขศึกษาแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ผ่านการรับรอง รวมทั้งการจัดกิจกรรมขอบคุณเครือข่ายสื่อมวลชนทุกสาขา ประจำพื้นที่จังหวัดตรัง

         นายแพทย์วิฑูรย์ กล่าวถึงปัญหาสุขภาพของประชาชนที่สำคัญ คือโรคที่เกิดจากวิถีชีวิต หรือโรคจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ที่สำคัญได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ซึ่งเมื่อเป็นแล้วมักจะเรื้อรังและส่งผลเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษา สำหรับการแก้ปัญหาดังกล่าวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้น้อมนำโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษา มหาวชิราลงกรณ:หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ๒ อย่าง คือ ๑.ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรมการออกกำลังกายทุกวัน อย่างน้อยวันที่ ๓นาที และ ๒.พฤติกรรมการกินผักปลอดสารพิษ และผลไม้สดที่ปลูกเองในครัวเรือนและในชุมชน ตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ มีหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการรวมจำนวน ๑๔๕ หมู่บ้าน ซึ่งจากผลการประเมินหมู่บ้านตามเกณฑ์ของคณะกรรมการระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๕ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้แทนสื่อมวลชน ได้ทำการออกประเมินพบว่ามีหมู่บ้านผ่านเกณฑ์การประเมินประจำปีนี้ จำนวน ๔๖ หมู่บ้าน จากทั้ง ๑อำเภอ โดยชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่พื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านกลาง ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ หมู่ที่ ๒ บ้านนอก ตำบลท่างิ้ว และรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ หมู่ที่ ๘ บ้านป่ายาง ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด

นายแพทย์วิฑูรย์ ยังกล่าวต่อไปอีกว่า สำนักงานสาธารณสุขยังส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับมีการพัฒนาคุณภาพด้านบริการด้านสุขศึกษาตามแนวทางมาตรฐานงานสุขศึกษามาตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน พร้อมทั้งมีการประเมินคุณมาตรฐานดังกล่าวปีละครั้ง ส่งผลให้ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๔ มีสถานบริการทุกระดับผ่านเกณฑ์การประเมินระดับประเทศแล้ว จำนวน ๔๗ แห่ง สำหรับปี ๒๕๕๕ จากผลการประเมินมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการระดับจังหวัด จำนวน ๓๑ แห่ง จาก ๒ อำเภอได้แก่ อำเภอปะเหลียน จำนวน ๑๘ แห่ง และอำเภอกันตัง จำนวน ๑๓ แห่ง

นอกจากนี้ นายแพทย์วิฑูรย์กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีเวทีการประกวดผลงานตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษา มหาวชิราลงกรณ:หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ระดับเขตตรวจราชการทั้ง ๑๘ เขตทั่วประเทศ โดยจังหวัดตรังอยู่ในเขตตรวจราชการที่ ๗ ประกอบด้วยจังหวัดตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ซึ่งเป็นที่น่ายินดีสำหรับพี่น้องชาวตรัง สามารถชนะเลิศโล่พระราชทานของพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ๓ ปีซ้อน คือ ปี ๒๕๕๕ ได้แก่พื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านกลาง ตำบลท่าข้าม อ.ปะเหลียน ปี ๒๕๕๔ ได้แก่ พื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยนาง ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด และ ปี ๒๕๕๓ ได้แก่พื้นที่หมู่ที่ ๒ บ้านไสบ่อ ต.นาวง อ.ห้วยยอด และในเวทีการประกวดเดียวกันของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดตรังมีการส่งเสริมให้โรงเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเด็กตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติและส่งโรงเรียนในพื้นที่เดียวกับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคฯเข้าร่วมประกวดด้วย และประสบความสำเร็จคว้ารางวัลรองชนะเลิศระดับดีมาก โรงเรียนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ๒ ปีซ้อน คือ ปี ๒๕๕๕ ได้แก่โรงเรียนบ้านสามแยก ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน ซึ่งอยู่ในเขตหมู่บ้านโล่พระราชทานหมู่ที่ ๕ บ้านกลาง ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน ส่วนปี ๒๕๕๔ ได้แก่โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯหมู่ที่ ๒ บ้านห้วยนาง อ.ห้วยยอด ซึ่งความสำเร็จมาจากพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านและจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกหน่วยงานในพื้นที่และที่สำคัญคือการสนับสุนนงบประมาณดำเนินงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลของพื้นที่ ด้วยเหตุนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังจึงได้จัดพิธีมอบรางวัลผลการดำเนินงานเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติแก่หมู่บ้านผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง ๔๖ หมู่บ้าน และประกาศเกียรติคุณแก่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบผู้สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน ๒๔คน

แหล่งข่าวโดย » พัชนี ธรรมพานิชย์ งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

http://www.trangstory.com/

фитнес клуб олимп в марьиноfemale escort websiteтуры в национальный парки танзанииаксессуары macbook airчехлы iphone 4

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *