Articles Comments

Trang Story ทุกเรื่องเมืองตรัง » Entries tagged with "วันรักการอ่าน"

กศน.ตรัง เปิดห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด วันรักการอ่าน ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน

กศน.ตรัง เปิดห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด วันรักการอ่าน ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน

ตรัง กศน.ตรังเปิดห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด วันรักการอ่านตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน 2 เมษายน 2560 ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พร้อมชวนเยาวชนปลูกฝังรักการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และยังเป็นการช่วยปลูกฝังให้ทุกคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน เป็นการขยายขอบเขตความรู้และจินตนาการจากห้องเรียนให้กับเด็กๆ เกิดจินตนาการที่กว้างไกลยิ่งขึ้น                               วันที่ 2 เมษายน 2560 ที่ตลาดชินตา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง นางนภา จิโรภาส รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.ตรัง เป็นประธานเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมเปิดโครงการ รักการอ่าน ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน 2 เมษายน 2560 ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้านักอ่าน รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด  และยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรักการอ่านให้กับเด็ก เยาวชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกทักษะการอ่าน อย่างทั่วถึงและหลากหลาย ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วม กศน.อำเภอเมืองตรัง โดยมีนายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง กศน.ตำบล ในสังกัด กศน.อำเภอเมืองตรัง ประชาชนนักเรียนนักศึกษา จำนวน … Read entire article »

Filed under: story news