Articles Comments

Trang Story ทุกเรื่องเมืองตรัง » Entries tagged with "ยาเสพติด"

ตรัง อบรมวัยเสี่ยงศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

ตรัง อบรมวัยเสี่ยงศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

ตรัง อบรมวัยเสี่ยงศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ วัดประสิทธิชัย อ.เมืองตรัง นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายสยามพัชร์ ทิพสอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ร่วมเปิดโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยมีพระประสิทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดประสิทธิชัย(วัดท่าจีน) รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง ผู้ให้การอบรมแก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง และวัดประสิทธิชัย จัดทำโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยมีเป้าหมายร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ซึ่งเป็นวัยเสี่ยงอันดับแรกสุด ที่มีโอกาสจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยใช้แนวทางการปฏิบัติตามหลักศาสนาที่จะให้เยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและแนวทางการประพฤติตน ตามแบบอย่างอันดีงาม ของสังคมและสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวของตนเองอันจะส่งผลให้เยาวชนกลุ่มนี้เป็นพลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 120 คน ภาพ/ข่าว สุนิภา หนองตรุด http://www.trangstory.com … Read entire article »

Filed under: story news