Articles Comments

Trang Story ทุกเรื่องเมืองตรัง » Entries tagged with "คนสำคัญ"

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัย / ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัยของไทย เจ้าของฉายา มีดโกนอาบน้ำผึ้ง / ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์  และในส่วนของสื่อมวลชนไทย ที่ตั้งฉายาให้แก่ บุคคลในแวดวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นักการเมือง ผู้มีชื่อเสียงหรือนักร้องดาราที่ประชาชนให้ความสนใจ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแวดวงนั้นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เจ้าของฉายา ‘ช่างทาสี’ และ ‘’นายประกันชั้น 1’ โดยยุครัฐบาลชวน 1 (ชวน หลีกภัย) ซึ่งคุณชวนได้ฉายาว่า ‘ช่างทาสี’ เนื่องจากท่านมักออกหน้ารับประกันแทนลูกพรรคที่ได้รับการวิจารณ์ว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริต เปรียบเสมือนกับการทาสีดำให้เป็นขาว และวาทะแห่งปีคือ ‘ยังไม่ได้รับรายงาน’ ซึ่งเป็นคำพูดที่คุณชวนมักตอบกับนักข่าวที่มาสัมภาษณ์  ยุครัฐบาลชวน 2 คุณชวนได้ฉายาอีกว่า ‘นายประกันชั้น 1’ เพราะรัฐบาลชุดชวน 2 มักเอาคุณสมบัติเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตของคุณชวนมารับประกันพฤติกรรมของรัฐบาล ประวัติ เกิดวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ตำบลท้ายพรุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง การศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนวัดควนวิเศษ จังหวัดตรัง มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษ และโรงเรียนตรังวิทยา สำเร็จการศึกษาโรงเรียนศิลปศึกษา แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2505 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2507 เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษาทางกฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตสภา สมัยที่ 17 พ.ศ. 2528 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2530 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2536 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2537 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวรรณกรรม (ภาพเขียน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง สมัยที่ 1 : คณะรัฐมนตรี คณะที่ 50 : 23 กันยายน 2535 – 12 กรกฎาคม 2538 สมัยที่ 2 : คณะรัฐมนตรี คณะที่ 53 : 9 พฤศจิกายน 2540 – 17 พฤศจิกายน 2543 ประวัติการทำงาน ทนายความ นายกรัฐมนตรี บทบาททางการเมือง : หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2519 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2523 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2524 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2525-2526 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2526-2529 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2529-2531 ประธานสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2531-2532 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2533 รองนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2535-2538 นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2539 – 2540 ผู้นำฝ่ายค้าน 9 … Read entire article »

Filed under: บุคคลสำคัญของตรัง, เกี่ยวกับตรัง