Articles Comments

Trang Story ทุกเรื่องเมืองตรัง » เรื่องเล่าชวนอ่าน

ตรัง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิถีพุทธ เกษตรอาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ

ตรัง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิถีพุทธ เกษตรอาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ

ตรัง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิถีพุทธ เกษตรอาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 07.45 น. นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายอำเภอรัษฎา หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.เขาไพร เยึ่ยมโรงเรียนบ้านทอนเหรียญ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา มีนักเรียน 203 คน เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนดีประจำตำบล มีโครงการเกษตรอาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ  เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาในกระชัง เพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกผักสวนครัว มีชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นต้น ขอบคุณภาพ/ข่าว นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รอง ผวจ.ตรัง … Read entire article »

Filed under: story news, เรื่องเล่าชวนอ่าน

ตรัง ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม ยังคงรูปแบบ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) อย่างเหนียวแน่น

ตรัง ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม ยังคงรูปแบบ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) อย่างเหนียวแน่น

ตรัง ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม ยังคงรูปแบบ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) อย่างเหนียวแน่น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 07.45 น. นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เยี่ยมโรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในความอุปถัมภ์ของเจ้าอาวาสวัดอินทนินงาม เปิดสอนระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน 77 คน มีข้าราชการ 2 ท่านคือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และอาจารย์หนึ่งท่าน นอกนั้นเป็นครูจิตอาสาที่เกษียณอายุราชการไปแล้วมาช่วยสอน และครูที่วัดและผู้มีอุปการะคุณจ้างมาสอน  มีนักการภารโรงจิตอาสา แม่ครัวจิตอาสา และคุณลุงเผียน ดอกรัก อายุ 80 ปี จิตอาสา มาช่วยปลูกผักและสอนนักเรียนปลูกผัก โรงเรียนนี้จึงเป็นยังคงรูปแบบ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) อย่างเหนียวแน่น ฝากท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ท่านเกษตรจังหวัด ใช้งบประมาณโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจัดหาพันธุ์ผัก และปุ๋ยอินทรีย์จากสถานีพัฒนาที่ดินไปสนับสนุนด้วยนะครับ เพราะคุณลุงเผียน บอกว่าตอนนี้ไม่มีแรงไปหามูลสัตว์มาทำปุ๋ยอินทรีย์ ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้แล้วครับ ขอบคุณภาพ/ข่าว นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รอง ผวจ.ตรัง … Read entire article »

Filed under: story news, เรื่องเล่าชวนอ่าน

ตรัง เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง จัดโครงการนครตรังเมืองแห่งความจงรักภักดี นิทรรศน์ทับเที่ยง ย่านเก่า เงาอดีต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ตรัง เทศบาลนครตรัง  จังหวัดตรัง จัดโครงการนครตรังเมืองแห่งความจงรักภักดี  นิทรรศน์ทับเที่ยง ย่านเก่า เงาอดีต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ตรัง เทศบาลนครตรัง  จังหวัดตรัง จัดโครงการนครตรังเมืองแห่งความจงรักภักดี  นิทรรศน์ทับเที่ยง ย่านเก่า เงาอดีต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 1 เมษายน 2559 ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง นายเดชรัฐ  สิมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนครตรังเมืองแห่งความจงรักภักดี  นิทรรศน์ทับเที่ยง ย่านเก่า เงาอดีต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา ในวันที่ 2เมษายน 2559 นับเป็นปีมหามงคล อีกวาระหนึ่งทีพสกนิกรชาวไทยได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และได้สำนึกนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ภาษา นาฎศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ และทัศนศิลป์ ทรงเป็นแบบอย่างของการเรียน การฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะด้วยพระวิริยะอุตสาหะ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไปสู่สาธารณชน เทศบาลนครตรังจึงได้จัด โครงการนครตรังเมืองแห่งความจงรักภักดี  นิทรรศน์ทับเที่ยง ย่านเก่า … Read entire article »

Filed under: story news, เรื่องเล่าชวนอ่าน

เทศบาลนครตรังเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2559

เทศบาลนครตรังเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   2 เมษายน 2559

เทศบาลนครตรังเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่ 2 เมษายน 2559 และขอเชิญร่วมงาน “นิทรรศน์ทับเที่ยง ย่านเก่า เงาอดีต” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1-3 เมษายน 2559 นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า เทศบาลนครตรังเตรียมจัดงานโครงการนครตรังเมืองแห่งความจงรักภักดี “นิทรรศน์ทับเที่ยง ย่านเก่า เงาอดีต” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมากมาย อาทิ การจำลองอาคารอเนกประสงค์ให้เป็นหอศิลปวัฒนธรรมกลางเมือง ,กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ“ตามรอยเสด็จ ฯ” ,นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสวนา “วรรณกรรม วรรณศิลป์ บนถิ่นตรัง” , นิทรรศการสถาปัตยกรรมเมืองเก่าทับเที่ยง , นิทรรศการรางวัลสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าทับเที่ยง ระดับภาคใต้ โดยกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์ , เสวนา “เมืองเก่า บ้านเรา ทับเที่ยง” , การประกวดภาพถ่าย “ทับเที่ยง ย่านเก่า เงาอดีต” , การแสดงดนตรีไทย ,โขน ,การตกแต่งย่านเมืองเก่า ด้วยไฟ แสงสี “ราตรี เซลฟี่ ที่ทับเที่ยง” , นิทรรศการศิลปะ “ทับเที่ยงราม่า” เขียนป้ายเล่าเรื่อง … Read entire article »

Filed under: story news, เรื่องเล่าชวนอ่าน

เทศบาลนครตรัง นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดตรัง ศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร

เทศบาลนครตรัง นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดตรัง ศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร

ตรัง เทศบาลนครตรัง นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดตรัง ศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนกับเทศบาลหรือผู้บริหาร                       วันที่ 29 มกราคม 2559 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดตรัง และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครตรัง ร่วมการสัมมนาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ตามโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์                       วันที่ 30 มกราคม 2559 นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดตรัง ศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร นำโดย นายเจริญวิทย์ พูลสิน สมาชิกสภาเทศบาลนคตรัง นายดำรงค์ เสกธีระ สมาชิกสภาเทศบาลนคตรัง นางสุมาลี ตาแหลม ผอ.กองวิชาการฯ และเจ้าหน้าที่กองวิชาการฯ โดยได้กำหนดจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการ ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย … Read entire article »

Filed under: story news, ประชาสัมพันธ์, เรื่องเล่าชวนอ่าน

นครตรังเตรียมจัดงานตรุษจีนนครตรัง และมหกรรมอาหารตรัง ดังทั่วโลก ตอกย้ำตรังยุทธจักรแห่งความอร่อย

นครตรังเตรียมจัดงานตรุษจีนนครตรัง และมหกรรมอาหารตรัง ดังทั่วโลก ตอกย้ำตรังยุทธจักรแห่งความอร่อย

เทศบาลนครตรังเตรียมจัดงานตรุษจีนนครตรัง และมหกรรมอาหารตรัง ดังทั่วโลก ตอกย้ำตรังยุทธจักรแห่งความอร่อย นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่าเทศบาลนครตรัง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง เตรียมจัดงานตรุษจีนนครตรัง และมหกรรมอาหารตรัง ดังทั่วโลก ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน อีกทั้งเป็นการตอกย้ำ ตรัง…ยุทธจักรความอร่อย ตามโครงการเมืองต้องห้าม…พลาด ของ ททท. ซึ่งได้คัดเลือกให้ตรัง เป็น1 ใน 12 จังหวัดต้องห้ามพลาด โดยกิจกรรมจะมีสองส่วนคือเทศกาลตรุษจีน จะมีพิธีสวดมนต์ไหว้พระรับองค์ไฉ่ซิ่งเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) ,การเขียนคำอวยพรภาษาจีน ,การประกวดหนูน้อยอั่งเปา ,การแสดง แสง สี เสียง และอื่นๆอีกมากมาย ส่วนกิจกรรมในมหกรรมอาหารตรัง ดังทั่วโลก ททท.ตรัง ร่วมกับผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ใน จ.ตรัง จัดโปรโมชั่นพิเศษมอบส่วนลดแก่ลูกค้า และเพลิดเพลินกับการเลือกชิมอาหารจากจุงเป๋าฝีมือดีของเมืองตรัง ที่ออกร้านจำหน่ายอาหารกว่า 100 ร้าน ในการจัดงานปีนี้คาดว่าจะทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวและการจับจ่ายซื้อของเป็นไปอย่างคึกคักมากขึ้น. … Read entire article »

Filed under: ประชาสัมพันธ์, เรื่องเล่าชวนอ่าน

อบจ.ตรัง นำร่องติดตั้งตู้คีย์ออส ส่งเสริมการท่องเที่ยว

อบจ.ตรัง นำร่องติดตั้งตู้คีย์ออส ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนำร่องติดตั้งตู้ประชาสัมพันธ์แบบอินเตอร์แอ็คทีฟคีออส (Interactive Kiosk) ที่ท่าอากาศยานตรัง ซึ่งมีข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดตรังแบบครบวงจร ทันสมัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว                          ที่ท่าอากาศยานตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง นายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง คณะผู้บริหาร  นายชัยทัต แซ่ตั้ง ประธานบริหารบริษัทซีจีซี กรุ๊ป จำกัด นายนภชัย อิ่มสมัย กรรมการผู้จัดการบริษัทบอสอัพโซลูชั่น จำกัด  นายธนธร ปุณศรี ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธธุรกิจ บริษัทบอสอัพโซลูชั่น จำกัด และสื่อมวลชน เยี่ยมชมและทดลองใช้งานตู้ประชาสัมพันธ์แบบอินเตอร์แอ็คทีฟคีออส (Interactive Kiosk) ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ตั้งงบประมาณทำโครงการจัดทำระบบข้อมูลแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นมา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดตรังแบบครบวงจร ต่อยอดการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกปีและรองรับการเปิด AEC  ซึ่งได้นำระบบส่งเสริมการท่องเที่ยวนำเสนอผ่านหน้าจอประชาสัมพันธ์อินเตอร์แอ็คทีฟคีออส ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร กล่าวคือเป็นคู่มือท่องเที่ยว วางแผนการเดินทาง แหล่งรับประทานอาหารและที่พัก  โดยภายในตู้ประชาสัมพันธ์อินเตอร์แอ็คทีฟคีออส  มีข้อมูลประกอบด้วย  ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว /ข้อมูลร้านอาหาร /ข้อมูลที่พัก/ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประเพณี /ข้อมูลการวางแผนการท่องเที่ยว /ข้อมูลการเดินทาง/ข้อมูลที่จำเป็น เช่น สภาพอากาศ หมายเลขติดต่อที่สำคัญ/จัดทำเมนูสมุดลงนามเยี่ยมชมซึ่งสามารถถ่ายภาพ และตกแต่ง พร้อมส่งภาพไปยังอีเมลได้  ซึ่งวิธีการใช้งานตู้ประชาสัมพันธ์อินเตอร์แอ็คทีฟคีออส (Interactive Kiosk) นั้นสะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก ติดตั้งอยู่ตรงมุมทางประตูออกของท่าอากาศยานตรัง ด้านหน้าร้านขายของที่ระลึก … Read entire article »

Filed under: story news, เรื่องเล่าชวนอ่าน

ตรัง สรุปรื้ออาคาร IMT-GT ภายใน 60 วัน กรมศิลปากรระบุชัดขัด ม.7 พ.ร.บ.โบราณสถานฯ

ตรัง สรุปรื้ออาคาร IMT-GT ภายใน 60 วัน กรมศิลปากรระบุชัดขัด ม.7 พ.ร.บ.โบราณสถานฯ

ตรัง สรุปรื้ออาคาร IMT-GT ภายใน 60 วัน กรมศิลปากรระบุชัดขัด ม.7 พ.ร.บ.โบราณสถานฯ สร้างประชิด-ทับแนวเขต รองผวจ.ตรังระบุ ใช้งบ จว.รื้อ หาที่ให้ผู้ค้าใหม่ ทน.ตรังเสนอให้ใช้ข้างอนุสาวรีย์ หรือ บขส.เก่า ส่วนตัวสโมสรข้าราชการพช.ขอใช้ต่อ หรือหากขอย้ายออก ให้คืน จว.ดำเนินการตามความเหมาะสม ตามที่ทางกรมศิลปากรได้มีหนังสือแจ้งมายังจังหวัดตรัง เรื่อง ให้รื้อถอนอาคารแสดงสินค้า OTOP หรืออาคาร IMT-GT ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารสโมสรข้าราชการจังหวัดตรัง ถนนพระรามหก ตามหนังสือคำสั่งจากกรมศิลปากรดังกล่าว ได้สั่งให้ทางจังหวัดรื้อถอนอาคาร IMT-GT ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั่งแต่ได้รับคำสั่ง โดยเป็นคำสั่งกรมศิลปากรที่ วธ 1401/5055 ลงวันที่ 11 มกราคม 2559 ลงนามคำสั่งโดยนายอนันท์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ให้เหตุผลที่สั่งให้รื้อถอนเนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารในเขตโบราณสถาน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตามกฎหมาย และในการก่อสร้างไม่ไดรับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากร ทั้งนี้ภายในอาคาร IMT-GT ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์  OTOP อยู่ 50 กว่าผลิตภัณฑ์ และมีผลิตภัณฑ์นอกพื้นที่จังหวัดตรังรวมอยู่ด้วย โดยกรมศิลปากรแจ้งสาเหตุมาว่ามีการก่อสร้างในสถานที่ที่บดบงทัศนียภาพของโบราณสถาน ทั้งนี้อาคารสโมสรข้าราชการจังหวัดตรังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เป็นทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ ซึ่งเดิมกรมธนารักษ์ให้ข้าราชการบำนาญใช้ประโยชน์ในตอนต้น แต่ตอนหลังไม่ได้ใช้ ซึ่งภายหลังผลิตภัณฑ์  OTOP มาขอใช้สถานที่แต่ก็มีความคับแคบในการจัดวางสินค้า … Read entire article »

Filed under: story news, เรื่องเล่าชวนอ่าน

ตรัง ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวชมดวงไฟนับแสน สีสันสวยงามใจกลางเมืองตรัง

ตรัง ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวชมดวงไฟนับแสน สีสันสวยงามใจกลางเมืองตรัง

ตรัง ประชาชน นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวชม ดวงไฟที่ประดับประดาสีสันสวยงามนับแสนดวง ใจกลางเมืองตรัง โดยการตกแต่งไฟใช้แนวคิดคือ colourful 2016 โดยดวงไฟสีสันสวยงามตกแต่งออกมาในรูปรถตุ๊ก ตุ๊ก หัวกบ  สัญลักษณ์ของจังหวัดตรัง                         ที่บริเวณหอนาฬิกา และถนนวิเศษกุล หน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง คืนนี้(24ธ.ค.2558 )คึกคักด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดตรังและต่างจังหวัดจำนวนมาก ต่างออกมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับดวงไฟสีสันสวยงาม ที่ทางสำนักการช่าง เทศบาลนครตรัง ได้ประดับประดาเมืองด้วยหลอดไฟจำนวนนับแสนดวง เพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึง                         โดยการตกแต่งไฟใช้แนวคิดคือ colourful 2016 โดยดวงไฟสีสันสวยงามตกแต่งออกมาในรูปรถตุ๊ก ตุ๊ก หัวกบ  สัญลักษณ์ของจังหวัดตรัง ต้นไม้  ดอกไม้ ผีเสื้อ ไก่  นกยูง  โดราเอมอน ตัวการ์ตูนที่เด็กชื่นชอบ ซุ้มประตูไฟสวัสดีปีใหม่ ซุ้มไฟคำอวยพรปีใหม่ ต้นไม้ไฟเปลี่ยนสี และใช้หลอดไฟหยดน้ำ LED ประดับตกแต่งเกาะกลางถนน นอกจากนี้ยังปรับปรุงแผงน้ำตก … Read entire article »

Filed under: story news, ท่องเที่ยว, ประชาสัมพันธ์, เกี่ยวกับตรัง, เรื่องเล่าชวนอ่าน

2 ทศวรรษแห่งรัก วิวาห์ใต้สมุทรชวนคู่บ่าวสาวดำน้ำจดทะเบียนสมรส ณ สถานีรถไฟอันดามันใต้ทะเล

2 ทศวรรษแห่งรัก วิวาห์ใต้สมุทรชวนคู่บ่าวสาวดำน้ำจดทะเบียนสมรส ณ สถานีรถไฟอันดามันใต้ทะเล

2 ทศวรรษแห่งรัก วิวาห์ใต้สมุทรชวนคู่บ่าวสาวดำน้ำจดทะเบียนสมรส ณ สถานีรถไฟอันดามันใต้ทะเล                     จังหวัดตรัง, หอการค้าจังหวัดตรัง, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดงาน“ พิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2016 : Trang Underwater Wedding Ceremony 2016 ” ต้อนรับเดือนแห่งความรัก ระหว่างวันที่ 12-13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดตรัง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ และเผยแพร่พิธีแต่งงานตามประเพณีไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก  พร้อมร่วมเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เปิดตัวสถานีรถไฟใต้ทะเลอันดามันแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย พิธีวิวาห์ใต้สมุทรจังหวัดตรัง เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในหมู่คู่รักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  โดยเป็นกิจกรรมที่ได้สร้างตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของโลก  ที่รวมเอาคู่บ่าวสาวดำดิ่งลงไปสู่ห้วงน้ำสีเขียวมรกต เพื่อทำพิธีจดทะเบียนสมรสใต้ท้องทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลแห่งความรัก และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี โดยในปีนี้เป็นปีที่  20  ภายใต้แนวคิด The  Moment of Love :  Undersea Trang พิธีวิวาห์ใต้สมุทร ไม่ใช่เพียงแต่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน แต่เป็นงานที่ประชาชนชาวตรังพร้อมใจกับเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีจิตรและมิตรภาพ โดยพิธีการในปีนี้  คู่บ่าวสาวจะได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดตรัง ร่วมทำขนมเค้กและขนมจีบจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นขนมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ชมตึกชิโนโปรตุกีส เสน่ห์และความงดงามทางสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า พร้อมซึมซับวิถีชีวิตของชาวตรัง และร่วมปลูกต้นไม้พระราชทาน เพื่อเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตคู่ ก่อนร่วมงานเลี้ยงต้อนรับและร่วมประเพณีกินเหนียว ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา พิธีรดทรายสังข์และจดทะเบียนสมรสใต้ทะเลในปีนี้ ถือว่าพิเศษอย่างยิ่ง โดยจัดขึ้น ณ สถานีรถไฟอันดามันใต้ทะเล ซึ่งจุดดำน้ำดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณเกาะแหวน อ.กันตัง จังหวัดตรังได้จัดสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำแห่งใหม่ โดยมีการนำตู้รถไฟจำนวน 20 ตู้ พร้อมหัวรถจักร หมายเลขรถ 666 ที่ปลดประจำการ … Read entire article »

Filed under: story news, ประชาสัมพันธ์, เรื่องเล่าชวนอ่าน