Articles Comments

Trang Story ทุกเรื่องเมืองตรัง » การศึกษา

ตรัง ขอเชิญร่วมเป็น คนค้นครู เสนอชื่อครูเพื่อเข้ารับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

ตรัง ขอเชิญร่วมเป็น คนค้นครู เสนอชื่อครูเพื่อเข้ารับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

ตรัง ขอเชิญร่วมเป็น คนค้นครู เสนอชื่อครูเพื่อเข้ารับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ตรัง ขอเชิญร่วมเป็น คนค้นครู เสนอชื่อครูเพื่อเข้ารับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” จังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมเป็น “คนค้นครู” เสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัด เพื่อเข้ารับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ประจำปี 2562 เสนอรายชื่อได้ ที่ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (Princess Maha Chakri Award)  จังหวัดตรัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กันยายน 2561 จึงขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2562 โดยคุณสมบัติของครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีดังนี้ 1.คุณสมบัติทั่วไป 1.1 มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย, 1.2 ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ – เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น – เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 1.3 มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี นับถึงวันที่ออกประกาศ, 1.4 ปฏิบัติงานสอนหรืองานด้านการศึกษาอยู่จนถึงวันรับพระราชทานรางวัลฯ, 1.5 ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก 2. คุณสมบัติเฉพาะ 2.1 เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์เจริญก้าวหน้าสู่ความสำเร็จในชีวิต มีความอุตสาหะในการทำภารกิจความเป็นครูมาโดยตลอดด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู จนมีลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายแวดวงอาชีพกล่าวยกย่องถึงคุณงามความดี 2.2 เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เป็นแบบอย่างทั้งจริยธรรมและการทำงานที่ทุ่มเทกับการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ การค้นคว้าพัฒนาการสอนหรือการเรียนรู้ จนมีความแตกฉานทั้งในเนื้อหาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ ผู้มีสิทธิ์ในการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มีดังนี้ 1. ศิษย์เก่าอายุ 25 ปีขึ้นไป 2. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. องค์กรที่มีภารกิจเรียนรู้ 4. องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยผู้มีสิทธิ์สามารถเสนอชื่อครูได้เพียง 1 คน เสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 … Read entire article »

Filed under: story news, การศึกษา

สกอ.หนุนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้เปิดเวทีโชว์ผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่ชนชนฐานรากในงานประชุมวิชาการระดับชาติที่จังหวัดตรัง

สกอ.หนุนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้เปิดเวทีโชว์ผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่ชนชนฐานรากในงานประชุมวิชาการระดับชาติที่จังหวัดตรัง

         วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิด ประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 (RANC 2018 )ภายใต้หัวข้อ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั่วประเทศกว่า 300 คน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศร่วมสัมมนาวิชาการ พร้อมมีการจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก กว่า 40 บู๊ธด้วยกัน อาทิ เช่น พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จากฐานรากสู่รัฐและพาณิชย์, ผลงานวิจัยดีเด่นของเครือข่าย, นิทรรศการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างและทั่วประเทศ และการ เสวนาทางวิชาการ อาทิ วิจัยอย่างไรให้เกืด IMPACT ซึ่งในการจัดการประชุมครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยทั่วประเทศ ทั้ง 9 เครือข่าย ตลอดจนการแสดงผลงานตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยดังกล่าว ได้เผยแพร่สู่ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยในเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศ และหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้นำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไปสู่การใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถยกระดับขีดความสามารถด้านการผลิตและการจัดการของเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง   http://www.trangstory.com … Read entire article »

Filed under: การศึกษา

ตรัง!! ครูใหญ่โต้ สื่อโซเชียลอย่ามั่ว!! ประเด็นเด็กซาไกเรียนดีได้เกรด 4 ทุกวิชา งงกันทั้งจังหวัด วอนสื่อโซเชียลเช็คข่าวให้ชัวร์อย่ามั่วนิ่ม

ตรัง!! ครูใหญ่โต้ สื่อโซเชียลอย่ามั่ว!! ประเด็นเด็กซาไกเรียนดีได้เกรด 4 ทุกวิชา งงกันทั้งจังหวัด วอนสื่อโซเชียลเช็คข่าวให้ชัวร์อย่ามั่วนิ่ม

ตรัง ครูใหญ่โต้กลับข่าวมั่วเด็กซาไกแค่เรียนได้แต่ไม่ถึงเกรด4 และผลสอบปลายภาคเรียน2/2560 ยังไม่ออก ชื่อเด็กยังผิดเพี้ยน งงกันทั้งจังหวัด วอนสื่อโซเชียลเช็คข่าวให้ชัวร์อย่ามั่วนิ่ม วันที่ 12 มีนาคม 2561 จากกรณี โซเชียลมีเดียแห่แชร์นับ 10,000 ครั้ง  สื่อหลายสำนักนำเสนอข่าว ด.ช.นิคม ศรีปะเหลียน นักเรียนของโรงเรียนตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง จังหวัดตรัง เด็กเรียนดีมาจากชนเผ่าซาไก โดยคว้าเกรด 4 ได้ในทุกวิชา นั้น ผู้สื่อข่าวได้ประสานไปยัง พ.ต.ท.มนัส  ไกรเทพ  ตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง ที่สอบถามข้อเท็จจริง พ.ต.ท.มนัส  ไกรเทพ เปิดเผยว่าไม่เป็นความจริงตามที่สื่อได้นำเสนอไป ตนเองรู้สึกงง กับข่าวดังกล่าวมาก ว่าเอาข่าวมาจากไหน  แต่ที่โรงเรียนตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงมีนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์จริงคือซาไกมันนิ ทางด้าน ด.ต.นิคม เทียมชู ครูผู้สอน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากกรณีดังกล่าวสร้างความสับสนให้กับผู้บริหารและครูเป็นอย่างมากเพราะไม่รู้ว่าข่าวดังกล่าวออกมาได้ยังไง และนักเรียนที่ปรากฏในภาพ คือ  ด.ช.คม  ศรีปะเหลียน  ไม่ใช่ ด.ช.นิคม ศรีปะเหลียน ที่ปรากฏในข่าว ซึ่งนักเรียนกลุ่มซาไกจะมาเรียนหนังสือบ้างหยุดบ้างตามสภาพความเป็นอยู่ และผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ก็ยังไม่ออกเพราะยังไม่สอบปลายภาคเรียน 2/2560 ส่วนนี้คือผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 เกรดเฉลี่ย 2.15 เท่านั้นเอง http://www.trangstory.com … Read entire article »

Filed under: story news, การศึกษา

ตรัง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กแต่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ดีมีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด

ตรัง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กแต่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ดีมีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด

ตรัง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กแต่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ดีมีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด                      เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม เวลา 07.45 น. นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รอง ผวจ.ตรัง พร้อมด้วยนายอำเภอวังวิเศษ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.เยี่ยมโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมป์ ม.6 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ป.6 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ดีมีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด มีโครงการทำปุ๋ยหมัก ปลูกพืชผักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนได้ศึกษาและปฎิบัติ และมีกิจกรรมมากมาย ผู้อำนวยการสถานศึกษาและนักเรียนได้รับรางวัลดึเด่นหลายด้าน ขอบคุณภาพ/ข่าว นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รอง ผวจ.ตรัง … Read entire article »

Filed under: story news, การศึกษา

ตรัง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา ดำเนินโครงการพระราชดำริ

ตรัง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา ดำเนินโครงการพระราชดำริ

ตรัง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา ดำเนินโครงการพระราชดำริ                               เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30 น. นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา ม.2 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว (เช้านี้ฝนตกเข้าแถวกันหน้าห้องเรียน) โรงเรียนนี้ทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ป.6 มีโครงการสวนป่าธรรมชาติตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยดำเนินการร่วมกับร่วมกับสวนพฤษศาตร์เขาช่องเนื้อที่ 17 ไร่ โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำจากต้นน้ำเทือกเขาบรรทัดสนับสนุนโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง โครงการผลิตน้ำดื่มสำหรับนักเรียนและชุมชน เป็นต้น บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศดี แต่นักเรียนยังไม่ค่อยกล้าแสดงออก ขอบคุณภาพ/ข่าว นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รอง ผวจ.ตรัง … Read entire article »

Filed under: story news, การศึกษา

ตรัง รองผู้ว่าฯตรัง ตรวจดูความเสียหายจากอุทกภัย แปลงเกษตรพอเพียงของโรงเรียน การฟื้นฟูระยะสั้น

ตรัง รองผู้ว่าฯตรัง ตรวจดูความเสียหายจากอุทกภัย แปลงเกษตรพอเพียงของโรงเรียน การฟื้นฟูระยะสั้น

ตรัง รองผู้ว่าฯตรัง ตรวจดูความเสียหายจากอุทกภัย แปลงเกษตรพอเพียงของโรงเรียนสามัคคีศึกษา การฟื้นฟูระยะสั้น                         เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30 น. นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รอง ผวจ.ตรัง เยี่ยมโรงเรียนสามัคคีศึกษา ม.4 ต.นาวง อ.ห้วยยอด พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลนาวง ดูความเสียหายจากอุทกภัย ความเสียหายของแปลงเกษตรพอเพียงของโรงเรียน การฟื้นฟูระยะสั้น การแก้ปัญหาระยะยาวอันเกิดจากคอขวดฝายห้วยหยีด้านข้างโรงเรียน โดยจะนัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในสัปดาห์หน้า ขอบคุณภาพ/ข่าว นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รอง ผวจ.ตรัง … Read entire article »

Filed under: story news, การศึกษา

ตรัง เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 58

ตรัง เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 58

ตรัง เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 58 ในงานมหกรรมวิชาการ ตรัง รวมพลังปัญญา พัฒนาเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนได้แสดงออก และสถานศึกษาได้แสดงผลงาน วันนี้(18 ก.ย.58) ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 นายนิพันธ์ ศิริธร ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ในงานมหกรรมวิชาการ ตรัง รวมพลังปัญญา พัฒนาเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ ศิลปะการแสดง ทักษะด้านวิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์ และสิ่งประดิษฐ์ อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานของนักเรียน ให้ปรากฏแก่สาธารณชน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาทั้งระบบอย่างยั่งยืน และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ผู้นำศาสนา ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น ครูดีเด่น ลูกจ้างดีเด่น กว่า 300 คน โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมและความสามารถทางวิชาการของนักเรียนที่เป็นผู้แทนระดับกลุ่มโรงเรียนตามกลุ่มสาระเรียนรู้ต่างๆ จัดนิทรรศการผลงานของสถานศึกษาต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตการศึกษา อาทิเช่น การปลูกผักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดนิทรรศการอาเซียน การสอนทำมาลัย ทำขนม การแกะสลักผักผลไม้ เป็นต้น โดยมีคณะครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมนับพันคน ภาพ/ข่าว สุนิภา หนองตรุด … Read entire article »

Filed under: story news, การศึกษา

อบจ.ตรังร่วมตำรวจภูธรจ.ตรัง จัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E)

อบจ.ตรังร่วมตำรวจภูธรจ.ตรัง จัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E)

อบจ.ตรัง สนับสนุนงบประมาณกว่า 1 ล้านบาท ให้ตำรวจภูธรจังหวัดตรังจัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E)  ในโรงเรียนต่างๆ ของจังหวัดตรัง  ล้อมคอกสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด วันที่ 9 ก.ย. 2558 ที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง  จ.ตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  พล.ต.ต.จีรวัฒน์  อุดมสุด ผบก.ภ.จว.ตรัง เป็นประธานและร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)รุ่นที่ 1 ประจำปี 2588  ให้กับนักเรียน จำนวน 41 แห่ง จำนวน 2,403 คน ซึ่งได้ผ่านการอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปี 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน1,044,500 บาท ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดตรัง จัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E)  ในโรงเรียนต่างๆ ของพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด และสร้างจิตสำนึกแก่เด็กนักเรียนให้เข้าถึงพิษภัยของยาเสพติด สามารถดูแลตนเอง เพื่อน ครอบครัว และชุมชน ให้ห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภทที่เป็นภัยต่อความมั่นคง มิให้ปัญหายาเสพติดส่งต่อวิถีชีวิตความสงบสุขและความปลอดภัยของประชาชน   ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง จึงได้จัดข้าราชการตำรวจที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ตำรวจแดร์ (D.A.R.E.) เข้าทำการสอนอบรมให้แก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษา เป็นเวลา 10 ชั่วโมง ต่อชั้นเรียนต่อเนื่องกัน ซึ่งในปี 2558 นี้  มี 2 รุ่น และรุ่นที่ 1 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีนักเรียนที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 2,043 จาก 41แห่ง … Read entire article »

Filed under: story news, การศึกษา, สังคมตรัง

ตรัง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการจัดวางปะการังเทียม ตู้รถไฟ

ตรัง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการจัดวางปะการังเทียม ตู้รถไฟ

ตรัง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการจัดวางปะการังเทียม (จัดวางตู้รถไฟ)                        จังหวัดตรัง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ขอเชิญร่วม กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการจัดวางปะการังเทียม (จัดวางตู้รถไฟ) ในวันที่ 29 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-17.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถยนต์ท่าเทียบเรืออ่าวคลองสน หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จ.ตรัง http://www.trangstory.com клубы бокса в москвеescorts femalesаквапарк аквалоочехол на макбук доставка букетов перевозка негабаритных грузов купить платья оптом … Read entire article »

Filed under: story news, การศึกษา, กิจกรรม, คนริมเล, ท่องเที่ยว, ประชาสัมพันธ์, วิถีชีวิต ตรัง

ตรัง นำเยาวชนทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในวันคุ้มครองโลก 22 เมษา

ตรัง นำเยาวชนทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในวันคุ้มครองโลก 22 เมษา

‏ตรัง วันคุ้มครองโลก(Earth Day) 22 เมษายน พี่สอนน้องทำกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และรักษาทรัพยากรให้อยู่อย่างยั่งยืนต่อไป พร้อมสร้างฐานเรียนรู้ จำนวน 5 หลัง ให้แก่น้องๆในโรงเรียนบ้านบางค้างคาว และยังนำเยาวชนช่วยกันตกแต่งแท็งค์น้ำที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 8 แท๊งค์ ดัดแปลงให้มาเป็นห้องน้ำจำนวน 8 ห้อง ประดับประดาด้วยภาพสัตว์ทะเล และธรรมชาติต่างๆ วันนี้(22เม.ย.58) ที่โรงเรียนบ้านบางค้างคาว ม.4 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง เนื่องในวันคุ้มครองโลก(Earth Day) 22 เมษายน คณะทำงานค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษาและพัฒนาชุมชน นำนักศึกษาจากมหาวิทยาราชภัฎสุราษฎร์ธานี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 20 คน ร่วมสอนเยาวชนทำกิจกรรมสร้างฐานเรียนรู้ จำนวน 5 หลัง ให้แก่น้องๆในโรงเรียนบ้านบางค้างคาว พร้อมกันนั้นยังนำเยาวชนช่วยกันตกแต่งแท็งค์น้ำที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 8 แท๊งค์ ดัดแปลงให้มาเป็นห้องน้ำจำนวน 8 ห้อง โดยช่วยกันวาดภาพสีลงบนฝาผนังตกแต่งให้ดูสวยงามด้วยฝีมือของเยาวชน พร้อมสอนน้องเรียนรู้งานด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับตนเองไปในตัว ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์กร Mangrove Action Project เป็นเงินจำนวน 180,000 บาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ตลอดจนสถานการณ์ของปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อให้เยาวชนมีความกล้าที่จะเสนอความคิดและการปฏิบัติในทางที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์และป้องกันปัญหาที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม ให้เยาวชนสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ไปสู่เยาวชนคนอื่นๆได้ พร้อมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ซึ่งกันและกันและฝึกให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นรากฐานของการเตรียมตัวทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไปได้ ด้านนางสาวกนกกาญจน์ ไชยบรรดิษฐ์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวที่จัดขึ้นได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีที่ตนเรียนอยู่ … Read entire article »

Filed under: story news, การศึกษา, กิจกรรม