งานประกวดของที่ระลึกประจำ 11 จังหวัด ภาคใต้ ภายใต้ชื่อ “SOUTHERN SOUVENIR CONTEST 2019”

งานประกวดของที่ระลึกประจำ 11 จังหวัด ภาคใต้ ภายใต้ชื่อ “SOUTHERN SOUVENIR CONTEST 2019”

งานประกวดของที่ระลึกประจำ 11 จังหวัด ภาคใต้ ภายใต้ชื่อ “SOUTHERN SOUVENIR CONTEST 2019” จัดโดย สำนักงานพาณิชย์ จ.สตูล
1

AW_แผ่นพับ_CL AW_แผ่นพับ

การจัดการประกวดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก-ของฝาก ประจำ 11 จังหวัด ภาคใต้  เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของจังหวัด  นอกจากจะเป็นสินค้าที่ช่วยย้ำเตือนความทรงจำในการมาเยือนจังหวัดแล้ว ยังเป็นสินค้าและธุรกิจสำคัญที่สามารถนำรายได้มาสู่ประชาชนและจังหวัดอีกทางหนึ่ง เหตุนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงจัดโครงการการประกวดสินค้าที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัด ที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของภาคใต้ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้แต่ละจังหวัดภาคใต้ มีผลิตภัณฑ์เด่นประจำจังหวัด เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวภาคใต้  ภายใต้ชื่อ “SOUTHERN SOUVENIR CONTEST 2019”

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้าของที่ระลึก ของเด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของภาคใต้ โดยจัดการประกวด
 • เพื่อส่งเสริมสินค้าของที่ระลึก ของเด่นประจำจังหวัดให้ได้รับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
 • เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจการค้าของที่ระลึก ระหว่างผู้ผลิตกับสถานประกอบการในแหล่งชุมชนท่องเที่ยว

 

พื้นที่เป้าหมาย

11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสตูล  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดชุมพร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดพัทลุง  จังหวัดสงขลา  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดพังงา  จังหวัดกระบี่  จังหวัดตรัง  จังหวัดระนอง

 

หลักเกณฑ์การพิจารณา

 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์หรือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของจังหวัด ในด้านใดด้านหนึ่ง
 • คุณภาพ ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ และมีแนวคิดที่เชื่อมโยงกับจังหวัดที่ชัดเจน
 • มีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจหรือพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจได้
 • เป็นผลิตภัณฑ์ของตนเอง หรือของกลุ่ม และไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดของหน่วยงานใดๆในระดับประเทศมาก่อน

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก-ของฝาก

 1. ประเภท บริโภค (อาหาร เครื่องดื่ม  ของว่าง)
 2. ประเภท เครื่องใช้-ของใช้ (เครื่องใช้สอย  และของใช้ทุกชนิด)
 3. ประเภท ของประดับตกแต่ง และวัตถุทางศิลปะ

การส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวด

 • ผู้สนใจทุกคน ทุกกลุ่มอาชีพ สามารถส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดได้ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • ส่งกี่ผลงานก็ได้ แต่ผลิตภัณฑ์ 1 แบบ หรือ 1 ผลงานเลือกส่งได้เพียง 1 ประเภท
 • ผู้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบหากผลิตภัณฑ์นั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของผู้อื่น
 • การคัดเลือกรอบที่ 1 จะพิจารณาตามเกณฑ์ฯ จากผลิตภัณฑ์และใบสมัครที่กรอกข้อมูลอย่างครบถ้วน
 • ผลิตภัณฑ์เข้าประกวดถือว่าผู้สมัครยินยอมปฏิบัติตามกระบวนการทำงานของผู้จัดประกวดและรับเงื่อนไขทุกข้อที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ หรือยกเลิกคำตัดสินสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับข้อเรียกร้องว่าละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นจริง
 • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ แต่ผู้สมัครอนุญาตให้สำนักงานพาณิชย์ นำผลิตภัณฑ์ไปเผบแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ทุกรูปแบบ เพื่อเป็นวิทยาทานต่อสาธารณะ
 • ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับการถ่ายภาพเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกวด

 

รางวัลและเงินสนับสนุนแต่ละประเภท

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000  บาท  พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000  บาท  พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 8,000  บาท  พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 3,500  บาท  พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

 

 

ใบสมัครและแบบฟอร์ม

 1. ติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในเขตพื้นที่ของท่าน
 2. Download ได้ที่ www.southernsouvenir.com

**เมื่อ Download ใบสมัครแล้ว กรอกรายละเอียดพร้อมแนบรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ สมัครผ่านทางwebsite ได้ทันที

 

ขั้นตอนการสมัครและวิธีการส่งผลิตภัณฑ์

 1. Download ใบสมัครทางwebsite southernsouvenir.com
 2. กรอกใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายผลิตภัณฑ์ สมัครผ่านทางwebsiteได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2562
 3. ผู้สมัครต้องส่งผลิตภัณฑ์ตัวจริงพร้อม ใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง มายังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ของท่าน ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2562
 • ส่งด้วยตนเอง
 • ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง “โครงการประกวด SOUTHERN SOUVENIR CONTEST 2019” (โดยผลิตภัณฑ์ที่ส่งประกวดต้องมาถึงภายในวันที่ 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2562)

**ผู้สมัคร สามารถส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดได้ทั้ง 3 ประเภท ประเภทละไม่เกิน 1 ผลิตภัณฑ์เท่านั้น

**ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารสด และของที่มีมูลค่าสูง ให้ผู้ประกวดนำมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันที่กำหนด โดยสามารถติดตามตารางการประกวดได้ทาง website  www.southernsouvenir.com

 

ขั้นตอนการประกวดและกำหนดการกิจกรรม

 1. ผู้สนใจส่งผลงาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ใบสมัคร และสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. เจ้าหน้าที่คัดเลือกใบสมัครและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเข้าเกณฑ์ให้คณะกรรมการ
 3. คณะกรรมการพิจารณา และคัดเลือกเหลือ 20 ผลงาน จากทั้งหมด
 4. คัดเลือกรอบชนะเลิศ คณะกรรมการตัดสิน หาผู้ที่ได้รับรางวัลตามลำดับ คือรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย

** ทางคณะกรรมการอาจมีการติดต่อขอสอบถามข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์กับเจ้าของผลงานในระหว่างการตัดสิน

 

การประกาศผล

 • ติดตามได้ทาง website southernsouvenir.com
 • Facebook southernsouvenir
 • ผู้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการสามารถรับผลิตภัณฑ์คืนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ของท่าน หลังจากประกาศผลการตัดสิน รอบชิงชนะเลิศหรือจัดส่งคืนทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในใบสมัคร
 • ผู้ได้รับรางวัล ต้องส่งผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ชิ้นให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์และจัดแสดงนิทรรศการ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 092-254-6088

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *