นครตรัง จัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

นครตรัง จัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

นครตรัง เปิดโครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปี 2559 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลนครตรัง

10902591 60902591 DSC_05090902591 DSC_05100902591 DSC_05110902591 DSC_05340902591 DSC_05360902591
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกปะสงค์ นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยนางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดโครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปี 2559  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง และต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมจัดทำแผน ตลอดจนเพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถเสนอความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อนำเข้าบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
นายเกรียงศักดิ์ฯ กล่าวว่า เทศบาลนครตรัง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดให้มีการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้คนในชุมชนได้มีโอกาสร่วมกันคิด ร่วมกำหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก คำนึงถึงศักยภาพ ทรัพยากรภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งบางกิจกรรมที่ชุมชน ไม่สามารถจัดทำได้ ก็สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกได้ ทั้งนี้ชุมชนจะต้องเสนอแผนชุมชนเข้าบรรจุไว้ในแผนของเทศบาล เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดโครงการ หรือกิจกรรมที่ชุมชนต้องการให้มีในชุมชนของตนเอง

สำหรับการอบรมโครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปี 2559 แบ่งออกเป็น 4 ครั้ง ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยประธานคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรี อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กรรมการชุมชน ทั้ง 66 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครตรัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในครั้งที่ 4 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559​

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *