ตรัง พัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

ตรัง พัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

ตรัง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและเร่งดำเนินการในการเตรียมความพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

DSC_79790902591 DSC_79800902591 DSC_79860902591 DSC_79950902591 DSC_79990902591
ที่ห้องประชุมโรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง นายนิพันธ์ ศิริธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทั้งนี้นายสมเกียรติ อินทรคำ กล่าวว่าโครงการพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปี 2559 รุ่นที่ 4 กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนองและตรัง ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต เป็นหน่วยดำเนินการจัดตั้งองค์กรที่เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจังหวัดละ 1ชุมชน ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการภัยพิบัติ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและเร่งดำเนินการในการเตรียมความพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถเป็นองค์กรชุมชนในการจัดการภัยพิบัติได้ด้วยตนเอง รวมถึงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการเข้ามาให้ความรู้แก่ประชาชนทุกๆด้าน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต และนำไปสู่การเป็นชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามหลักสากลคือหลักหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ซึ่งการอบรมเพื่อให้ประชาชนมีการวิเคราะห์ปัญหาและประเมินความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน มีการวางแผนลดความเสี่ยงภายใต้คณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน เพื่อนำทรัพยากรและบุคลากรที่มีอยู่ในชุมชนมาสร้างศักยภาพให้สูงและเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานให้สนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน โดยมุ่งหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *