ตรัง สรุปรื้ออาคาร IMT-GT ภายใน 60 วัน กรมศิลปากรระบุชัดขัด ม.7 พ.ร.บ.โบราณสถานฯ

ตรัง สรุปรื้ออาคาร IMT-GT ภายใน 60 วัน กรมศิลปากรระบุชัดขัด ม.7 พ.ร.บ.โบราณสถานฯ

ตรัง สรุปรื้ออาคาร IMT-GT ภายใน 60 วัน กรมศิลปากรระบุชัดขัด ม.7 พ.ร.บ.โบราณสถานฯ สร้างประชิด-ทับแนวเขต รองผวจ.ตรังระบุ ใช้งบ จว.รื้อ หาที่ให้ผู้ค้าใหม่ ทน.ตรังเสนอให้ใช้ข้างอนุสาวรีย์ หรือ บขส.เก่า ส่วนตัวสโมสรข้าราชการพช.ขอใช้ต่อ หรือหากขอย้ายออก ให้คืน จว.ดำเนินการตามความเหมาะสม IMG_8470140159140159 ตามที่ทางกรมศิลปากรได้มีหนังสือแจ้งมายังจังหวัดตรัง เรื่อง ให้รื้อถอนอาคารแสดงสินค้า OTOP หรืออาคาร IMT-GT ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารสโมสรข้าราชการจังหวัดตรัง ถนนพระรามหก ตามหนังสือคำสั่งจากกรมศิลปากรดังกล่าว ได้สั่งให้ทางจังหวัดรื้อถอนอาคาร IMT-GT ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั่งแต่ได้รับคำสั่ง โดยเป็นคำสั่งกรมศิลปากรที่ วธ 1401/5055 ลงวันที่ 11 มกราคม 2559 ลงนามคำสั่งโดยนายอนันท์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ให้เหตุผลที่สั่งให้รื้อถอนเนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารในเขตโบราณสถาน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตามกฎหมาย และในการก่อสร้างไม่ไดรับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากร ทั้งนี้ภายในอาคาร IMT-GT ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์  OTOP อยู่ 50 กว่าผลิตภัณฑ์ และมีผลิตภัณฑ์นอกพื้นที่จังหวัดตรังรวมอยู่ด้วย โดยกรมศิลปากรแจ้งสาเหตุมาว่ามีการก่อสร้างในสถานที่ที่บดบงทัศนียภาพของโบราณสถาน ทั้งนี้อาคารสโมสรข้าราชการจังหวัดตรังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เป็นทรัพย์สินของกรมธนารักษ์ ซึ่งเดิมกรมธนารักษ์ให้ข้าราชการบำนาญใช้ประโยชน์ในตอนต้น แต่ตอนหลังไม่ได้ใช้ ซึ่งภายหลังผลิตภัณฑ์  OTOP มาขอใช้สถานที่แต่ก็มีความคับแคบในการจัดวางสินค้า ซึ่งหากมีการรื้อถอนอาคาร IMT-GT บริเวณด้านหน้าอาคารสโมสรข้าราชการหน้าจะโล่ง และจะมีการจัดทัศนียภาพให้ดูดี

IMG_8415140159140159 IMG_8423140159140159                             ด้านนายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัด หรือ OTOP วาระสำคัญเพื่อหารือกรณีกรมศิลปากรได้มีหนังสือแจ้งมายังจังหวัดตรัง ลงวันที่ 11 มกราคม 2559 เรื่อง ให้รื้อถอนอาคารแสดงสินค้า OTOP หรืออาคาร IMT-GT ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารสโมสรข้าราชการจังหวัดตรัง ถนนพระรามหก ตำบลทับเที่ยง เนื่องจากก่อสร้างในลักษณะประชิดและทับอยู่บนแนวเขตโบราณสถานสโมสรข้าราชการจังหวัดตรังโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากร มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม อาทิ สำนักงานจังหวัดตรัง พัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง โยธาธิการจังหวัดตรัง  เทศบาลนครตรัง รวมทั้งผู้ค้า OTOP ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อหาข้อสรุปการดำเนินการตามคำสั่งกรมศิลปากรดังกล่าว

IMG_8455140159140159 ภายหลังการประชุม นายสายัณห์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีข้อสรุปดังนี้ 1.จะรื้อถอนอาคาร IMT-GT ซึ่งก่อสร้างอยู่ด้านหน้าของอาคารสโมสรข้าราชการตามคำสั่งกรมศิลปากรที่แจ้งมา 2.ให้กลุ่มผู้ค้าใน IMT-GT และ สินค้าโอท็อป เข้าไปอยู่ในตัวอาคารสโมสรข้าราชการให้ได้มากที่สุด ส่วนที่เหลือให้หาที่จำหน่ายเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน และ 3.การดำเนินการในระยะยาว จะมีการเจรจากับทางเทศบาลนครตรังเพื่อขอใช้พื้นที่ ซึ่งในการเจรจาเบื้องต้น ทางเทศบาลนครตรัง ได้เสนอให้ใช้ 2 พื้นที่ ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ค้า คือ พื้นที่ว่างบริเวณหัวโค้งวงเวียนอนุสาวรีย์พระยารัษฎาฯ ถนนตรัง-พัทลุง และ พื้นที่สถานีขนส่งเก่า(บขส.เก่า)ถนนห้วยยอด ซึ่งหากสามารถเจรจาขอใช้พื้นที่ได้กลุ่มผู้ค้าตกลงที่จะย้าย
นายสายัณห์ กล่าวอีกว่า ส่วนผู้รับผิดชอบในการดำเนินการรื้อถอนอาคาร IMT-GT ตามคำสั่งกรมศิลปากร คือสำนักงานจังหวัดตรัง โดยจะใช้งบประมาณของสำนักงานจังหวัดในการรื้อถอน โดยอาจจะมาจากงบเหลือจ่ายของจังหวัดจากโครงการต่างๆ ทั้งนี้ตนได้มอบหมายให้โยธาธิการจังหวัดตรัง จัดทำบัญชีทรัพย์สินเพื่อเตรียมการรื้อถอน อาทิ วัสดุใดที่รื้อถอนแล้วนำไปใช้ต่อได้ ก็ให้นำไปใช้ เช่น โครงเหล็กหลังคา ส่วนวัสดุที่รื้อแล้วใช้ต่อไม่ได้ อาจจะต้องแทงจำหน่าย

IMG_8435140159140159                          และที่ประชุมได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการรื้อถอนอาคาร IMT-GT ตามคำสั่งกรมศิลปากร ซึ่งจะต้องรื้อตามคำสั่ง โดยจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการรวมทั้งงบประมาณในการรื้อถอน ส่วนตัวอาคารโบราณสถานสโมสรข้าราชการยังคงอยู่และทางพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ขอใช้ประโยชน์ตามที่ได้ขอไว้กับทางกรมศิลปากรต่อ แต่อาจจะคัดเลือกสินค้าเฉพาะตัวเด่นๆและมีการจัดระเบียบให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม หากทางพัฒนาชุมชนจังหวัดต้องการย้ายไปรวมกับ IMT-GT เมื่อได้สถานที่ใหม่ ตัวอาคารโบราณสถานสโมสรข้าราชการก็ต้องตกอยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัด ซึ่งอาจมีการทำเป็นสโมสรข้าราชการเพื่อให้ข้าราชการใช้ประโยชน์เหมือนในอดีต หรือจัดทำเป็นสภาวัฒนธรรมจังหวัด หรือดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

IMG_8474140159140159 IMG_8478140159140159 IMG_8481140159140159 IMG_8484140159140159 IMG_8489140159140159                        สำหรับสโมสรข้าราชการจังหวัดตรัง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนพิเศษ 117ง. ขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 เป็น 1 ใน จำนวน 20 โบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในพื้นที่จังหวัดตรัง ทั้งนี้ข้อมูลจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง สันนิษฐานว่า ก่อสร้างหลัง พ.ศ.2471จากเอกสารแบบแปลน Club House In Trang ลงวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ.1928 เพื่อใช้เป็นสโมสรข้าราชการ ต่อมาได้ถูกทิ้งว่างเปล่าอยู่ระยะหนึ่ง จนเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2531 ได้ใช้สโมสรหลังนี้เป็นที่ทำการของสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัด ต่อมาพ.ศ.2544 ใช้เป็นที่เก็บเอกสารและเป็นสำนักงานของศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชน และต่อมา พ.ศ.2547 ทางจังหวัดตรังในขณะนั้น ได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงและอนุญาตให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง เข้าไปใช้อาคารเป็นพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จนถึงปัจจุบัน

ภาพ/ข่าว สุนิภา หนองตรุด

ข้อมูลข่าว จำนง ศรีนคร

http://www.trangstory.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *