เทศบาลนครตรัง ขอเชิญชวนให้หญิงตั้งครรภ์ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เทศบาลนครตรัง ขอเชิญชวนให้หญิงตั้งครรภ์ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

12122422_913832398706358_4179271245202269444_n

เทศบาลนครตรังขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559

นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า  รัฐบาลได้เห็นความสำคัญในการดูแลเด็กแรกเกิด จึงเห็นชอบจัดสรรเงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดกับครอบครัวยากจน และที่เสี่ยงต่อความยากจน จำนวน 400 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ในโครงการ “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”

โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.หญิงตั้งครรภ์มีกำหนดคลอดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

2.ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ หรือรับวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น สถานสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัว

3.บุตรมีสัญชาติไทย (บิดามารดา หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย)

4.อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน ที่มีการรับรองสถานะของครัวเรือนเรียบร้อย (มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน หรือ 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี )

กรณี มารดาเด็กเป็นคนต่างด้าว หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร หรือเสียชีวิต อนุโลมให้บิดาเด็ก สัญชาติไทยตามสูติบัตร ลงทะเบียนแทนมารดาเด็กได้หลังจากเด็กเกิดแล้ว โดยให้นำเอกสารหลักฐานของ บิดาเด็กและมารดาเด็กในกรณีดังกล่าว ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐมายื่นเพื่อแสดงความจำนงขอรับสิทธิ์

หากมีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาข้างต้นสามารถยื่นลงทะเบียนด้วยตนเองที่อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เทศบาลนครตรัง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 (ในวันและเวลาราชการ) เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน มีดังนี้
1. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
3. สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือ สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (หน้าแรก)
4. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด) ที่ได้รับการรับรองแล้ว
5.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย(กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ทั้งนี้เทศบาลนครตรังขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โทร 075-211999 (ในวันและเวลาราชการ).

กองวิชาการและแผนงาน/ภาพข่าว

 

http://www.trangstory.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *