นครตรัง เปิดยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่

นครตรัง เปิดยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่

ตรัง เทศบาลนครตรังเปิดยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558

1 (2)260958
นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า เทศบาลนครตรังเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทั้งรายใหม่ และผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2558

3 (2)2609582 (1)260958                โดยผู้ที่จะยื่นขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครตรังตามทะเบียนบ้าน 3. มีอายุ 59 ปีขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2499 (ในกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้น เกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น) 4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รับหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นกรณีผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยความพิการ หากมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ก็สามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้
ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสามารถลงทะเบียนและยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2558 (ในวันและเวลาราชการ) ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมแสดงหลักฐานดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้องสำเนา จำนวน 1 ชุด 2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (หากในกรณีมีความจำเป็นที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง ผู้สูงอายุอาจมอบหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้) มีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-7521-1999.

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *