ตรัง ประชุมนัดแรกหารือแนวทางการดำเนินงานหอการค้า ปี 2558-2559

ตรัง ประชุมนัดแรกหารือแนวทางการดำเนินงานหอการค้า ปี 2558-2559

ประธานหอการค้าตรัง ประชุมนัดแรกหารือแนวทางการดำเนินงานหอการค้า ปี 2558-2559
IMG_13321112 IMG_13681112 IMG_13701112

                          เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดตรัง คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตรัง สมัยวาระปีบริหาร 2558-2559 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกหอการค้าฯ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้มีการหารือถึงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของหอการค้า โดยก่อนที่จะมีการประชุมนั้น นายระลึก  หลีกภัย ประธานชมรมฟุตบอลจังหวัดตรัง และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตรัง ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนายพิชัย   มะนะสุทธิ์  ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดตรัง จากนั้น นายพิชัย  และคณะกรรมการหอการค้าฯ ได้มอบดอกไม้เพื่อแสดงความขอบคุณ นายสลิล  โตทับเที่ยง อดีตประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ที่ได้ทำงานเพื่อหอการค้า ทำให้หอการค้าฯ มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างชื่อเสียงของจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
                           โดยในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์หอการค้าจังหวัดตรัง คือ “เป็นองค์กรเอกชนที่เข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ เพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดตรังให้เข้มแข็งและยั่งยืน” พร้อมพันธกิจ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้หอการค้าจังหวัดตรัง 2.เป็นผู้ชี้นำทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดตรัง 3. ผนึกกำลังองค์กรเครือข่ายเพื่อพัฒนาสมาชิกและผู้ประกอบการในจังหวัดตรังให้มีความเข้มแข็ง
                             นอกจากนี้ ยังได้มีการแต่งตั้งรองประธานหอการค้าจังหวัดตรัง จำนวน   8 ท่าน ได้แก่ 1. นายปรีชา  จารุพานิช 2. นายสมพล  จิโรจน์มนตรี 3. นายสมพล  เชียรวิชัย 4. นายธีรวัฒน์  หวังศิริเลิศ 5. นางรัศมี  ขจรสิริสิน 6. นายภราดร  นุชิตศิริภัทรา 7. นายเจริญสุข  แซ่อึ่ง 8. นายเจษฎา  สารสินพิทักษ์ สำหรับคณะกรรมการตำแหน่งอื่นๆ  นั้น จะได้มีการหารือและแต่งตั้งในโอกาสต่อไป
                             นายพิชัย  มะนะสุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ให้เกียรติตนเองในการดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ซึ่งงานของหอการค้าฯ นั้นเป็นงานที่ทำเพื่อสังคมส่วนรวม ไม่ใช่ทำเพื่อตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจเช่นปัจจุบันนี้  หอการค้าฯ ควรจะมีบทบาทในการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการและสมาชิก พร้อมทั้งขอความร่วมมือทุกคนให้ช่วยกันทำให้หอการค้าฯ มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

                              สำหรับรายชื่อคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตรัง สมัยวาระปีบริหาร 2558-2559 มีจำนวน 53 คน มีรายชื่อดังนี้

1.นายสลิล  โตทับเที่ยง           2.นายปรีชา  จารุพานิช         3.นายสมพล จิโรจน์มนตรี        4.นายขำ  นุชิตศิริภัทรา       5.นายสมพล  เชียรวิชัย             6.นายชาญชัย  สารสินพิทักษ์  7.นายธีรวัฒน์  หวังศิริเลิศ        8.นายเจริญสุข  แซ่อึ่ง          9.นายภราดร  นุชิตศิริภัทรา      10.นายพิชัย  มะนะสุทธิ์    11.นายสมจิต  สุจริตชีววงศ์      12.นายเจษฎา  สารสินพิทักษ์  13.นายกมล วรพงศ์พัฒน์      14.นายสุพจน์  สุธาพาณิชย์    15.นายวันชัย  ตรังคตระการ     16.นายณัฐพล  ชาวชื่นสุข  17.นายสราวุธ  สุธาพาณิชย์       18.นายทวีศักดิ์   ไทรงาม    19.นายสมชาย  ว่องธวัชชัย        20.นายสุธรรม  เศรษพิศาล    21.นายกมล  รักราวี                22.นายตรังปกรณ์ พรพิมลวัฒน์  23.นายโสมนัส  สุทธินนท์         24.นายผจญ  ตรังพาณิชย์       25.นายดุลยเดชน์ ตลาภา        26.ด.ต.เจริญ  รักษา              27.ส.อ.อาภรณ์  มหาชัย           28.นายสถาพร  ขันธรักษวงศ์    29.นายกิตติ  ฐานุธนาคุณ          30.นายชาญชัย  สุนทรรักษ์      31.นายรัก  พิมลเดชกุล           32.นายบุญชู  ผลานันตพงศ์     33.นายยิ่งศักดิ์  ตลาภา             34.นายพีรศักดิ์   ว่องวชิราพาณิชย์   35.นายลักษณ์ เหมไพศาลพิพัฒน์     36.นายช่วง  สุทธิพันธ์           37.นายบรรเลง  กาญจนวนิชกุล     38.นางสุภาภรณ์  นราสวัสดิ์    39.นางชลากร  พิมลเดชกุล        40.นางนันท์  เถระวงศ์           41.นางรัศมี  ขจรสิริสิน             42.นางจีรนาถ  สินอนันต์        43.น.ส.วราลักษณ์  บัวเลิศ        44.นายธนภูมิ  อนันต์ธนกฤต   45.นายวิทยา  โพธิ์พิชญกุล       46.นายพรศักดิ์  เกลี้ยงช่วย     47.นางนัยนา   สุขลิ้ม        48.นางสงวน  ดำรงศักดิ์  49.นายชัยณรงค์   เลิศวชิรกุล    50.นายพุทธิพงศ์  กุลยุทธ   51.นายสมปอง  รัตนนำไชย       52.น.ส.กัญญาวีร์   หัวเขา 53.นายดำรงศักดิ์   จันทร์ประทีป

……………………………………………………..

http://www.trangstory.com/

 радиаторы royal thermovip escort in dubaiчехлы для iphone 5sайфон 5 спб

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *