ตรัง กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตรัง กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

IMG_9835120258

 

ตรัง กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 หัวข้อ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อแผ่นดิน” บรรดานักเรียน เยาวชน ประชาชน ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก พร้อมแนะชาวเกษตรรณรงค์ปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อย เนื่องจากการสำรวจในปีนี้พบ ปริมาณน้ำในทั่วประเทศน้อยมากไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าวนาปรัง และจัดหามาตรการรองรับต่างๆ ในกรณีไม่มีน้ำให้ปลูกพืช เช่น การส่งเสริมฝึกอาชีพ มีการจ้างแรงงานขุดลอกคูคลองแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมอาชีพเสริมรายได้ เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตรมีหน่วยงานศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาชีพการเกษตรอยู่ทั่วประเทศ จึงเป็นแหล่งความรู้ให้แก่พี่น้องชาวเกษตรได้เข้าไปฝึกอบรมและสามารถนำความรู้ที่ได้นำกลับไปใช้และสร้างรายได้เพิ่มเติมในช่วงประสบภัยแล้ง
      วันนี้ ( 11 ก.พ.58)  ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ไร่นาสวนผสม) ม.5 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 หัวข้อ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อแผ่นดิน จัดโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่5 จ.สงขลา ร่วมกับจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร โดยใช้พื้นที่ของนายประกิจ จิตรใจภักดิ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ไร่นาสวนผสม) ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งเป็นผลมาจากพระอัจฉริยภาพด้านน้ำ เพื่อสร้างความร่วมมือและความตระหนักของเกษตรกรให้เห็นถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างรู้คุณค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับระบบการผลิตพืชแก่เกษตรกร โดยดำเนินการกับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย 77 จังหวัด จำนวน และให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ทั้ง9 เขต จัดงานเปิดตัวโครงการเทิดพระเกียรติฯเขตละ 1 จุด รวม 9 จุด
IMG_9704120258 IMG_9705120258 IMG_9706120258 IMG_9712120258 IMG_9722120258 IMG_9737120258 IMG_9740120258
                สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดเสวนา เรื่องการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากผู้แทนกรมชลประทาน และผู้แทนเกษตรกรที่มีความชำนาญจากพื้นที่ อ.ย่านตาขาว และ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง, การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า จากหน่ายงานต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 10 ศูนย์, ฐานการเรียนรู้จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ ฐานเรียนรู้พืชผักและไม้ดอก, ฐานเรียนรู้ข้าว, ฐานเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน, ฐานเรียนรู้ปศุสัตว์, ฐานเรียนรู้ประมง และฐานเรียนรู้ไม้ผล พร้อมกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของอ.นาโยง จ.ตรัง โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า 800 คน ซึ่งประชาชนให้ความสนใจมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้
IMG_9744120258 IMG_9747120258 IMG_9748120258 IMG_9757120258 IMG_9766120258 IMG_9789120258 IMG_9797120258 IMG_9810120258 IMG_9850120258 IMG_9854120258 IMG_9861120258 IMG_9862120258 IMG_9863120258 IMG_9867120258 IMG_9874120258 IMG_9886120258 IMG_9903120258 IMG_9910120258 IMG_9914120258 IMG_9915120258 IMG_9923120258 IMG_9929120258 IMG_9936120258 IMG_9939120258 IMG_9953120258 IMG_9972120258
       นายสุระพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำการเกษตร โดยเฉพาะในปีนี้ปริมาณของน้ำที่ถูกกักเก็บไว้ในเขื่อนมีปริมาณค่อนข้างน้อย เกษตรกรจึงจำเป็นต้องใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ทางกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในหัวข้อ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” โดยจัดขึ้นตามภูมิภาคต่างๆในระหว่างช่วงเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือน ธันวาคม 2558 และสำหรับการวางแผนในเรื่องของพืชฤดูแล้งว่าปริมาณน้ำจะมากหรือน้อย ได้จัดทำตั้งแต่ต้นปี โดยมีการประชุมตั้งแต่กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตรและภาคีที่เกี่ยวข้อง และยังมีการใช้ภาพถ่ายทางอากาศเข้ามาช่วยด้วย นอกจากการสำรวจวิเคราะห์ทางอุตุนิยมต่างๆ ซึ่งพบว่าน้ำในเขื่อนค่อนข้างน้อย จึงมีแผนในการป้องกัน คือได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ทุกคนได้ตระหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา แม่กลอง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำใหญ่ของประเทศ ปีนี้น้ำน้อยมาก ซึ่งสิ่งที่เป็นมติของคณะกรรมการต้องงดการปลูกข้าวนาปรังอย่างเด็ดขาดและจะไม่มีการจ่ายน้ำให้ แต่สำหรับภูมิภาคอื่นอาจจะปลูกได้บ้างกรณีที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติจริงๆตรงนี้เป็นคำเตือนแต่แรก จากนั้นได้เฝ้าระวังต่อเนื่องมา จนกระทั่งเสนอคณะรัฐมนตรีจัดหามาตรการรองรับต่างๆ ในกรณีไม่มีน้ำให้ปลูกพืช เช่น การส่งเสริมฝึกอาชีพ มีการจ้างแรงงานขุดลอกคูคลองแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมอาชีพเสริมรายได้ เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตรมีหน่วยงานศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาชีพการเกษตรอยู่ทั่วประเทศ จึงเป็นแหล่งความรู้ให้แก่พี่น้องชาวเกษตรได้เข้าไปฝึกอบรมและสามารถนำความรู้ที่ได้นำกลับไปใช้และสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์ปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อย เช่นปลูกพืชตระกูลถั่ว พืชผักต่างๆ ทั้งนี้ทุกอย่างต้องมีตลาดรองรับด้วย แต่ก็ยังคงติดตามเฝ้าระวังต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
IMG_9943120258

похудеть братевоelite independent escort dubaiчехлы для iphone 4sakvaloo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *