เปิดตัว…คนริมเล

เปิดตัว…คนริมเล

Apirak  SONGRAK1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์

Assistant Professor  Apirak  Songrak

 

1. ชื่อ      (ภาษาไทย)           นายอภิรักษ์          นามสกุล   สงรักษ์

(ภาษาอังกฤษ)    MR. APIRAK  SONGRAK

2.  สถานที่เกิด  จ.สุราษฎร์ธานี

3.             ที่อยู่ปัจจุบัน                         64/197  ถ.พระรามหก      ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

4.  ตำแหน่งปัจจุบัน            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

วิชาเอกการจัดการประมง  สาขาเทคโนโลยีการประมง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อ.สิเกา จ.ตรัง  92150

โทร.  (075) 204064  โทรสาร.  (075) 204063

E-mail: songrak@hotmail.com     E-mail: apirak.s@rmutsv.ac.th

 

 5.  ประวัติการศึกษา          

ปีที่จบการศึกษา     ปริญญา                  สาขา                                           สถาบันการศึกษา 

2540            ปริญญาตรี     วท.บ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

เกียรตินิยม  อันดับ 2            สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2544            ปริญญาโท     วท.ม (การจัดการประมง)     คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2553            กำลังศึกษาปริญญาเอก                                   คณะประมง   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

 

6.  ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2544-2548       หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

พ.ศ. 2547-2549        หัวหน้าภาควิชาการจัดการประมง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

พ.ศ. 2549-2550        หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการประมง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

พ.ศ. 2550-2552       รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

7.  ประสบการณ์การฝึกอบรม/ดูงาน/ประชุมวิชาการ 

ประเทศมาเลเชีย  จีน เวียดนาม และออสเตรีย

 

8.  การบริการวิชาการและภาระงานเพิ่มเติม

                8.1 คณะกรรมการด้านทะเลและชายฝั่ง

–  คณะทำงานประสานเครือข่ายภาคีบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระดับชาติ

–  คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระดับกลุ่มจังหวัดอันดามัน

–  คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรัง

–  คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

–  คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

–  คณะทำงานตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย จังหวัดตรัง

                8.2 ที่ปรึกษาองค์กรและโครงการด้านทะเลและชายฝั่ง

–  ที่ปรึกษาชมรมโฮมสเตย์จังหวัดตรัง

–  ที่ปรึกษาชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง

–  ฝ่ายวิชาการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

–  ผู้ประสานงานเครือข่ายธนาคารปูม้าจังหวัดตรัง

               

 

 

8.3 วิทยากรบรรยายพิเศษ

–  วิทยากรบรรยายด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

–  วิทยากรบรรยายด้านการจัดการธนาคารปูม้าในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทย ได้แก่จังหวัดตรัง สตูล กระบี่ พังงา ระนอง ชุมพร จันทบุรี ตราด

–  วิทยากรบรรยายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์

9. ความสนใจพิเศษ :

การจัดการทรัพยากรประมง  ชีววิทยาประมงของสัตว์น้ำชายฝั่งในเขตร้อน การประเมินสภาวะทรัพยากรประมง  ปัจจุบันทำวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน พื้นที่จังหวัดตรัง สตูล กระบี่ พังงา และระนอง และการจัดการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนมีส่วนร่วม

 

10. งานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่แล้ว

 

1.  International  Journal  Publications

Sawusdee A. and A. Songrak. 2009. Population  Dynamics and Stock Assessment of Blue Swimming

                Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) in the Coastal  Area of Trang Province,

                Thailand.  Walailak Journal of Science and Technology (December). Vol. 6(2),  189-202 p.

 

Tanyaros s., A. Songrak., R. Anantasuk., S. Sangchan and Bill Templer. 2009. Post-Tsunami

Rehabilitation of Fish Cage Farms on the Andaman Coast of  Thailand.  Aquacult Int DOI 0.1007/s10499-009-9291-1.   Accepted: 22 September  2009.  Springer Science+Business Media B.V. 2009.

 

2.  International Conference Proceeding Publications

Songrak A., W. Bodhisuwan and T. Thapanand-chaidee. 2011.  Trap Fisheries of Blue Swimming

                Crab in Trang Province: A Selectivity Approach. The 4th International Fisheries Conference.

Chiang Mai Province, Thailand. 1-2 December 2011.

 

Anantasuk R., A. Songrak., P. Tongnunui and C. Sudtongkong. 2011.  Socio-economic Conditions of

                Wing Shell (Strombus canarium) Fishermen in Trang Province, Thailand. The 9th Asian

Fisheries and Aquaculture Forum. April 21-25, 2011. Shanghai Ocean University, China.

 

Tongnunui P., A. Songrak., P. Hukiew and S. Hmadhloo. 2011.  The Reproductive Cycle of the 

Wing Shell (Strombus canarium) Inhabiting Intertidal Seagress in Southwestern, thailand. The 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum. April 21-25, 2011. Shanghai Ocean University,

China.

 

Tongnunui P., A. Songrak and S. Tunyaros. 2010.  The Reproductive cycle of the Hard Clam,

                Meretrix casta in the Palian River, southwestern Thailand. The 5th  PEACE International

Ocean Workshop. Sept. 11-12, 2010. Gangneung Campus, Gangneung-Wonju National

University, Gangneung, Korea.

Anantasuk R., A. Songrak., P. Tongnunui and C. Sudtongkong. 2010.  Socioeconomic Conditions of

                Hard Clam (Meretrix casta) Fishermen in Trang Province, Thailand. The 5th  PEACE

International Ocean Workshop. Sept. 11-12, 2010. Gangneung Campus, Gangneung-Wonju

National University, Gangneung, Korea.

 

Songrak A., W. Koedprang and A Wangpittaya. 2010.  Fishery Biology of Spiny Rock Crab

                (Thalamita crenata Latreille, 1829) in Sikao Bay, Trang Province, Thailand. Proceeding of

Journal Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University.

 

Songrak A., P. Tongnunuy., A. Sawasdee., and A. Kongpom. 2009. Population  Dynamics of  Hard

                Clam (Meretrix casta  Chemnitz, 1782) in the Coastal  Area of Trang Province, Thailand.

Conference of the International Journal of Arts & Sciences.  Austria (June 2009) Vol. 1(19)

ISSN:1943-6114.

 

 

 

Songrak A., T. Nitiratsuwan., and A. Sawasdee. 2009.  Population  Dynamics of  Blue Swimming

                Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) in the Coastal  Area of Trang  Province,

Thailand.  International Conference on the Role of Universities in Hands-On Education. Chiang

Mai, Province, Thailand.23-29August 2009.

 

Tanyaros S., A. Songrak  and S. SangChan. 2009.  Bacteriological Monitoring  of Marine Water in

                Fish Cage Culture Farms on the Andaman Sea coast of Thailand. An  International

Perspective on Environmental and Water Resources Conference. January 5-7, 2009, Bangkok,

Thailand.

 

Songrak A., R. Anantasuk., S. Tanyaros., and S. Sang-jan. 2008.  Post-Tsunami Economic

of Cage Culture along the Andaman Sea Coast, Thailand.  International Institute of

Fisheries Economics and Trade (IIFET) July 22-25, 2008, Nha Trang, Vietnam.

 

Anantasuk R., A. Songrak., S. Tanyaros., and S. Sang-jan. 2008.  Socio-economic Status of                 the Post-

                Tsunami Cage Aquaculture along Andaman Sea Coast, Thailand.  International Institute of

Fisheries Economics and Trade (IIFET) July 22-25, 2008,                 Nha Trang, Vietnam.

 

Tanyaros S., A. Songrak., R. Anantasuk and S. Sang-Jan. 2008.  Post-Tsunami Rehabilitation of Fish

                Cage Culture on the Coast of Andaman Sea, Thailand : Lessons Learned and the Need for

                Future Support. International Institute of Fisheries Economics and Trade (IIFET) July 22-25.

2008, Nha Trang, Vietnam.

 

Tanyaros S., A. Songrak., R. Anantasuk., and S. SangChan. 2008. Environmental Monitoring in Fish 

                Cage Culture Farms on the Andaman Sea coast of Thailand. 12th  International Conference on

Integrated Diffuse Pollution Management (IWA-DIPCON 2008). Khonkhan, Thailand; August

2008.

 

 

Songrak. A. 2008. The Status on Socio-Economic of Small Scale Fisheries in Sikao Bay Trang

             Province, Thailand. International Conference on Managing Wetlands for Sustainable (MWSD

            2008), 9-11 January 2008. Thumrin Thana Hotel, Trang, Prince of Songkhla University, Thailand.

 

Songrak. A., and P. Choopunth.  2006.  Stock Assessment of Blue Swimming Crab (Portunus

                pelagicus Linaeus, 1758)  in Sikao Bay Trang Province  Southern Thailand.  International

Conference on Coastal Oceanography and Sustainable Marine Aquaculture (ICCOSMA). Kota

Kinabalu, Sabah, Malaysia.

 

3.  National Conference Proceeding  Publications  (ภาษาไทย)

 

Songrak. A., and W. Koedprang, and A. Wangpittaya. 2011.  Fishery Biology of Spiny Rock Crab

                (Thalamita crenata Latreille, 1829) in Sikao Bay, Trang Province, Thailand. วารสาร

เทคโนโลยีการประมง. มหาวิทยาลัยแม่โจ้.    5:1 มกราคม-มิถุนายน 2554 หน้า 13-23.

 

วรวุฒิ เกิดปราง และอภิรักษ์  สงรักษ์. 2554.  การผลิตปูหินนิ่มโดยการกระตุ้นการลอกคราบ. วารสาร

เทคโนโลยีการประมง. มหาวิทยาลัยแม่โจ้.    5:1 มกราคม-มิถุนายน 2554 หน้า 66-75.

 

อภิรักษ์  สงรักษ์. 2551.  การมีส่วนร่วมของชาวประมงพื้นบ้านชุมชนบ้านเกาะมุกด์ต่อการจัดการประมง

                โดยชุมชน. ในรวมเรื่องเต็มการประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 1.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, จังหวัดตรัง 27-29 สิงหาคม 2551. หน้า 556-563.

 

จีรพัฒน์ พรหมช่วย, อภิรักษ์  สงรักษ์ และสุวรรณา  ประณีตวตกุล. 2551.  มูลค่าของการฟื้นฟูป่าชายเลน

                บริเวณคลองปากพยิงจังหวัดนครศรีธรรมราช. ในรวมเรื่องเต็มการประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, จังหวัดตรัง 27-29 สิงหาคม

2551. หน้า 278-289.

 

ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล และอภิรักษ์ สงรักษ์. 2551. โปรแกรมการจัดการระบบฐานข้อมูลสัตว์น้ำ เศรษฐกิจ

                ของประเทศไทย. ในรวมเรื่องเต็มการประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 1.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, จังหวัดตรัง 27-29 สิงหาคม 2551.

 

 

นพรัตน์ กายเพชร, ปิ่นสักก์ สุรัสวดี และอภิรักษ์  สงรักษ์. 2551.  แนวทางการจัดทำพื้นที่คุ้มครองทางทะเล

                และชายฝั่งกรณีศึกษา จังหวัดตรัง. ในรวมเรื่องเต็มการประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลวิชาการ ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, จังหวัดตรัง 27-29 สิงหาคม 2551.

หน้า 289-299.

 

อารีวรรณ เหล่าตั้งจิตตรง, อภิรักษ์ สงรักษ์ และธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี. 2550. การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับ

                ประสิทธิภาพการจับของเครื่องมือลอบปูม้า ในอ่าวสิเกา จังหวัดตรัง. เรื่องเต็มการประชุมทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาประมง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า

530-537.

 

อภิรักษ์ สงรักษ์ และรัตนาพร อนันตสุข. 2550. สภาวะการประมงหอยตลับในชุมชนตำบลวังวน อำเภอ

                กันตัง จังหวัดตรัง.  เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45:

สาขาประมง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 667-674.

 

อภิรักษ์ สงรักษ์, รัตนาพร อนันตสุข และไพทูรย์ นงค์นวล. 2550. การประเมินสภาวะทรัพยากรหอยตลับ

                (Meretrix meretrix) ในบริเวณอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง.  เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 3: สาขาเกษตรศาสตร์. มหาวิทยาลัยนเรศวร.

 

ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุลและอภิรักษ์ สงรักษ์.  2550. โปรแกรมวิเคราะห์พันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ของ

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. รายงานฉบับสมบูรณ์ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ทรัพยากรไทย: ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมา

จอ แสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี.

 

อภิรักษ์ สงรักษ์. 2549. การประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งแซบ๊วย (Penaeus merguiensis, de Man) ในบริเวณ

                อ่าวสิเกา จังหวัดตรัง.  เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2: สาขา

เกษตรศาสตร์. มหาวิทยาลัยนเรศวร.

 

อภิรักษ์ สงรักษ์ และภาณุพงศ์ เกิดทิพย์. 2549. สภาวะการทำประมงภายหลังการเกิดสึนามิ : กรณีศึกษาใน

                จังหวัดตรัง กระบี่ พังงา. ในรายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2549. กรมประมงร่วมกับ

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2549. กรมประมง.

 

อภิรักษ์ สงรักษ์ และกษมา วัชรินทรชัย. 2549. การขุนปูม้าในคอกของชุมชนบาตูปูเต๊ะ ตำบลเกาะลิบง

                อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง. ในรายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2549. กรมประมงร่วมกับ

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2549. กรมประมง.

 

อภิรักษ์ สงรักษ์ และเกสศิณีย์ แท่นนิล. 2549. ทัศนคติของชาวประมงพื้นบ้านต่อการส่งสริมประมง :

                กรณีศึกษาในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง. ในรายงานการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2549. กรม

ประมงร่วมกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2549.

กรมประมง.

 

อภิรักษ์ สงรักษ์, ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ และชาญยุทธ สุดทองคง. 2548. การประเมินสภาวะทรัพยากรปูม้า

                (Portunus  pelagicus Linnaeus, 1758) ในบริเวณอ่าวสิเกา  จังหวัดตรัง. ในรายงานฉบับเต็ม

การประชุมวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี 2548.  จังหวัดเชียงใหม่.

 

อภิรักษ์ สงรักษ์. 2544. การจัดการทรัพยากรพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon, Fabricius)

                กรณีศึกษาในจังหวัดตรัง .  เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครั้งที่ 39: สาขาประมง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. http://www.biotec.or.th/shrinfo/

 

ลิงค์บทความ

ความสุข…คนตรังทำความดี ปลูกป่า ปลูกหญ้า ปล่อยปลา   http://www.oknation.net/blog/coreman/2013/08/20/entry-1 อ่านต่อ 

 

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

школа танцев люблиноindian escortsкрасивые места в танзанияаквапарк аквалоозаказать чехлы на айфон 5с

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *