องค์การบริหารส่วนจ.ตรัง มีความประสงค์จะให้เช่าท่าเทียบเรือบ้านตะเส อำเภอหาดสำราญ

องค์การบริหารส่วนจ.ตรัง มีความประสงค์จะให้เช่าท่าเทียบเรือบ้านตะเส อำเภอหาดสำราญ

DSC_8098-003

เมื่อวันที่ 1 .ส.ค.นายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจ.ตรัง มีความประสงค์จะให้เช่าท่าเทียบเรือบ้านตะเสะ   ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ตำบลตะเสะ  อำเภอหาดสำราญ   จังหวัดตรัง  โดยวิธีประมูลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้เข้าประมูล

1.1  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่งและ

มีอาชีพมั่นคงเชื่อถือได้

1.2  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลจะได้ยื่นคำร้องให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

1.3 ไม่เป็นผู้ค้างชำระค่าเช่าทรัพย์สิน หรือค่าภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  หรือ

ค่าใช้จ่ายใด  ๆ  อันพึงมีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

2.หลักฐานประกอบการยื่นซองประมูล

2.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

–  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ตามกฎหมาย  จำนวน  1   ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

2.2 กรณีเป็นนิติบุคคล

– สำเนาใบสำคัญจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท  จำนวน  1   ฉบับ

– สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  จำนวน   1   ฉบับ

– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท  จำนวน  1 ฉบับ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านหุ้นส่วนผู้จัดการ

ที่มีอำนาจลงนามแทนห้างหุ้นส่วน/บริษัท

-เอกสารหลักฐานให้ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

2.3  กรณีผู้ได้รับมอบอำนาจให้มีหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูล

3. รายละเอียดหลักเกณฑ์และการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนในการเช่าท่าเทียบเรือ

3.1 อัตราค่าเช่า  ไม่ต่ำกว่าเดือนละ   7,700 บาท  ปรับอัตราค่าเช่า 15 % ทุกระยะเวลา 5   ปี

3.2 ค่าธรรมเนียมในการทำสัญญาเช่า  385,000   บาท

3.3 ระยะเวลาเช่า  25  ปี

3.4 ผู้เข้าประมูลต้องเสนอวัตถุประสงค์ในการเช่าพร้อมทั้งต้องเสนอโครงการ ในการพัฒนาท่าเทียบเรือและพื้นที่บริเวณที่เช่า

3.5  ผู้เข้าประมูลต้องเสนอประโยชน์ตอบแทน  ตามใบเสนอราคา   โดยให้ เขียนหรือพิมพ์ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือให้ชัดเจนหากตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขให้ขีดฆ่าและลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อม ประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่งโดยถืออัตราค่าเช่าขั้นต่ำ  ตามข้อ  3.1

3.6  ผู้ที่ประมูลได้เป็นผู้เช่าท่าเทียบเรือตะเสะ  ต้องดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง  ท่าเทียบเรือตะเสะ  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กำหนดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา  6  เดือน  นับถัดจากวันทำสัญญาเช่า

          รับซองประมูล  วันที่  14 สิงหาคม    2556   ตั้งแต่เวลา 09.30 น.  ถึงเวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและ เปิดซองประมูล  วันที่ 14 สิงหาคม      2556   เวลา 10.30   น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

ทั้งนี้ผู้สนใจยื่นซองประมูล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายนิติการ และการพาณิชย์ โทร. 075-218159 จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

DSC_8095-001 DSC_8096-002 DSC_8128-004

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

йога печатникиnyc courtesanтур выходного дня на майские праздники 2015macbook чехолаквалоо отдых

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *