สธ.ตรัง พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด

สธ.ตรัง พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด

วันนี้เวลา 9.30น. ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง นายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของจังหวัดตรัง ซึ่งในวันนี้มีผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสาธารณสุขอำเภอเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นกว่า 200คน ซึ่งมีนายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง)กล่าวรายงานต่อท่านประธานและได้ให้แนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้


ทั้งนี้เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับประเทศ รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วน โดยกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น“ วาระแห่งชาติ ” ซึ่งการนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผลสำเร็จนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนให้คำปรึกษา ติดตามดูแล ช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดไม่กลับไปเสพซ้ำและป้องกันกลุ่มเสี่ยงในชุมชน ไม่เป็นผู้ใช้ยาเสพติดรายใหม่ พยาบาล / เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน รวมทั้งทราบสภาพปัญหาและวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนที่ตนเองรับผิดชอบดูแลสุขภาพ ในเรื่องของโรคติดต่อ , โรคไม่ติดต่อ,โรคเรื้อรังต่าง ๆ ซึ่งปัญหาการใช้สารเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน ผู้รับผิดชอบงานควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด สามารถให้บริการและร่วมกันดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้ รัฐบาลมีนโยบายในการนำผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดเน้นการสมัครใจ เป็นหลัก โดยถือหลักผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด คือผู้ป่วยที่ต้องให้การบำบัดรักษา จากการดำเนินงานที่ผ่านมาจังหวัดตรัง ในแต่ละอำเภอจะมีผู้ผ่านการบำบัดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ( ๑ ค่าย ๑ อำเภอ) ทุกอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือ รพ.สต.เป็นสถานพยาบาลในระดับปฐมภูมิที่สามารถรณรงค์ แนะนำ จูงใจการเข้ารับการรักษาในเบื้องต้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังจึงได้กำหนดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์บริการสุขภาพชุมชนของจังหวัดตรังขึ้น
วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมีความรู้ ความเข้าใจการจำแนก คัดกรองและสามารถให้การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด มีการติดตาม , ส่งต่อผู้เข้ารับการบำบัดตามมาตรฐานที่กำหนด มีการให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ใช้สารเสพติดรายใหม่ในชุมชน ตลอดจนมีการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของโรงพยาบาล , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์บริการสุขภาพชุมชน รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน ใช้งบประมาณแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บัดนี้ได้เวลาอันสมควรกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดของโรงพยาบาล , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์บริการสุขภาพชุมชนของจังหวัดตรังต่อไป

แหล่งข่าวโดย » พัชนี ธรรมพานิชย์ งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

фитнес для женщин братиславскаяarab escort dubaiнациональный парк африки нгоронгорочехол для apple iphone 4чехлы на айфон 5c

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *