ตรัง ททท. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แก่ผู้บริหาร อปท.

ตรัง ททท. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แก่ผู้บริหาร อปท. และผู้อำนวยการโรงเรียน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในโรงเรียนที่สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้มีองค์ความรู้ มีทัศนคติ มีค่านิยม ด้านการท่องเที่ยวท้องถิ่นจังหวัดของตนเอง และเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการสร้างงาน สร้างอาชีพ

[embedplusvideo height=”315″ width=”560″ standard=”http://www.youtube.com/v/usvYJLpgQ4Y?fs=1″ vars=”ytid=usvYJLpgQ4Y&width=560&height=315&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep6616″ /]

                           เมื่อวันที่  10 มี.ค.56  เวลา 09.00 น. ที่ห้องธนาภูมิชั้น 2โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง นายอภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์ รองผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  กำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๔ จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) เฉพาะพื้นที่ภาคใต้ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว จำนวน ๑๘ แห่ง เป็นการชี้แจงความเป็นมาในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว และให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบทบาทของโรงเรียนที่มีต่อการท่องเที่ยว ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว และการบูรณาการการศึกษากับการท่องเที่ยว เพื่อให้แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา “ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว” เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งในหลักการและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการอบรมบุคลากรหลักของโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ และผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะ “Training The Trainer” เพื่อส่งผ่านองค์ความรู้สู่กลุ่มนักเรียน/เยาวชน โดยได้รับเกียรติจาก นายอักกพล พฤกษะวัน ที่ปรึกษา ระดับ ๑๑ ททท. นางศศิอาภา สุคนธรัตน์ อดีตผู้บริหาร ททท. ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว และนายชำนาญ นฤภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาด (โรงเรียนต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ โดยในพื้นที่จังหวัดตรังมีโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) เข้าร่วมโครงการด้วยซึ่งการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว” นั้น เป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเห็นว่าเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมตอนปลายในวันนี้ จะเป็นบุคลากรที่สำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศในอนาคต ควรจะได้รับความรู้ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตัวเองเป็นอย่างดี ททท. จึงได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(สถ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยใช้โรงเรียนในสังกัดของ สถ. เป็นสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม ๘๔ แห่ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และเป็นการบูรณาการการดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กับเยาวชน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้มีองค์ความรู้ มีทัศนคติ มีค่านิยม ด้านการท่องเที่ยวท้องถิ่นจังหวัดของตนเอง และเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการสร้างงาน สร้างอาชีพ นอกจากนี้เป้าหมายอีกประการหนึ่งในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวคือ เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ จำเป็นต้องมีการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้และความพร้อมมากยิ่งขึ้น

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

royal thermoincall escort in dubaiотдых в конце маячехлы для айфон 5sаквапарк аквалоо

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *