อบจ.ตรัง โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง “ครูสอนดี” จังหวัดตรัง

อบจ.ตรัง โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง “ครูสอนดี” จังหวัดตรัง

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 เวลา10.30 น. นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดตรังเป็นประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับการยกย่องเป็น  “ครูสอนดี”ตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง “ครูสอนดี” จังหวัดตรัง  ณ  โรงแรมวัฒนาพาร์ค  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

ตามที่คณะรัฐมนตรี  สมัยรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ได้มีมติ เมื่อ วันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๔  เห็นชอบในหลักการตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย  “เพื่ออนาคตคนไทยที่เท่าเทียมและเป็นธรรม”  ซึ่งมีประเด็นในการทำงาน  ๔  ประเด็น ได้แก่

๑)  สร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน  เด็กและเยาวชน

๒)  ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  การเมือง  และความไม่เป็นธรรมในสังคม

๓)  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขยายระบบสวัสดิการสังคม

๔)  สร้างระบบเศรษฐกิจเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม

ในประเด็นสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน  เด็กและเยาวชนนั้น  ประกอบด้วย  ๒  โครงการ  คือ  ๑) สังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์  เชิดชู  ยกย่อง  “ครูสอนดี”  และ  ๒)  การสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพให้กลุ่มเด็กและเยาวชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน  ทั้ง  ๒  โครงการจะทำงานผ่านกลไกหลัก  ๒ ระดับ  ได้แก่  คณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับจังหวัด  และคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับท้องถิ่น

สำหรับโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง “ครูสอนดี”  ยึดถือหลักการว่า  คุณภาพการศึกษาจะดีเพียงไรขึ้นกับคุณภาพของครู  จึงมุ่งเฟ้นหาและส่งเสริมสนับสนุน  ยกย่อง  ครูสอนดี  ทั้งครูที่สอนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา สำหรับจังหวัดตรัง  มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นครูสอนดี  จาก  ๑๐  อำเภอ  รวมทั้งหมด  ๒๔๕  คน  ซึ่งคณะกรรมการระดับจังหวัดได้คัดเลือกให้เป็นครูสอนดี  จำนวน  ๒๐๓  คน  ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับทุนครูสอนดี  จำนวน  ๖  คน  และคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางและนโยบายการดำเนินงานตามแผนประเทศไทย  “เพื่ออนาคตคนไทยที่เท่าเทียมและเป็นธรรม”  ด้านการสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน  เด็ก  และเยาวชน  ในคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  ได้ประกาศรายชื่อครูสอนดี  และครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี  ภายใต้โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์  เชิดชู  ยกย่อง  “ครูสอนดี”  ประจำปี  ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๕๕  ซึ่งผู้ได้รับการยกย่องเป็น  “ครูสอนดี” ได้รับเช็ครางวัลคนละ  ๑๐,๐๐๐  บาท  ไปเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้นาย กิจหลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า ภารกิจ  เชิดชู  ยกย่อง “ครูสอนดี”  จึงเป็นเจตนารมณ์สำคัญยิ่ง  ที่ช่วยจรรโลงสร้างสรรค์คุณค่าของครูให้ปรากฏ  ในเวลาเดียวกันยังหวังเรียกกระแสตระหนักของทั้งครูและสังคม ให้ร่วมสร้าง “ครูดีเพื่อศิษย์” ทั้งแผ่นดิน  อันเป็นการยกระดับคุณภาพคนแห่งอนาคต

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้รับรางวัลในครั้งนี้  จะเป็นกำลังใจสำคัญสำหรับครูในการทำงาน  ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่าง ๆ  ให้แก่ศิษย์

встраиваемые в пол конвекторыhigh class escort agencies dubaiвосхождение на килиманджаро туры altezza travelчехол для макбукайфон 5 спб

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *